Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

49

ČÍslo Jednání Soubor
666/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 dokument
667/RMČ/2020 k návrhu na schválení odpuštění dluhu na nájemném z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu za užívání bytové jednotky č. 32, Bratří Venclíků 1071, 198 00 Praha 9 v období od 1. 8. 2019 do 9. 9. 2020 dokument
668/RMČ/2020 k návrhu na souhlas s uzavřením dohody o ukončení nájmu ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. j. 0184/2019/SMP14/1070 dokument
669/RMČ/2020 k návrhu na schválení pronájmu prostor sloužící k podnikání o celkové výměře 29,3 m2 v objektu č. p. 758, ul. Bryksova, Praha 9 dokument
670/RMČ/2020 k návrhu na schválení pronájmu prostor nesloužící podnikání o celkové výměře 104,60 m2 v objektu č. p. 844, ul. Gen. Janouška, Praha 9 dokument
671/RMČ/2020 k návrhu na vyslovení souhlasu s postoupením nájemní smlouvy dokument
672/RMČ/2020 k návrhu na udělení souhlasu s pachtem obchodního závodu dokument
673/RMČ/2020 k návrhu na stanovení dalšího postupu s ukončením nájemní smlouvy a s využitím nebytových prostor dokument
674/RMČ/2020 k návrhu na změny v organizační struktuře v odborech Úřadu městské části Praha 14 dokument
675/RMČ/2020 k návrhu na souhlas s použitím znaku městské části Praha 14 dokument
676/RMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 k rozšíření Pražského okruhu v úseku mezi Satalicemi a Běchovicemi 510 s podmínkou vybudování nového podjezdu dokument
677/RMČ/2020 k návrhu na 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 dokument
678/RMČ/2020 k poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 14 dokument
679/RMČ/2020 k návrhu na vyplacení odměn pro ředitele mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha 14 nad rámec instrukce Ol 61-01-06 V02 R01 Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 14 z posílených mzdových prostředků MHMP příspěvkovým organizacím městských částí dokument
680/RMČ/2020 k návrhu na souhlasné stanovisko setrvání Heleny Zychové DiS. ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 dokument
681/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce majetku č. j. 0661/2019/01/1080 v objektu Vybíralova 969 mezi MČ Praha 14 a organizací JAHODA, z. ú. dokument
682/RMČ/2020 k výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Administrace veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce domova seniorů Rajská zahrada dokument
683/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Bílý kůň - statické zajištění dokument
684/RMČ/2020 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka elektromobilu pro MČ Praha 14 dokument
685/RMČ/2020 k uzavření kupní smlouvy pro prodej části pozemku parc. č. 21/5, k. ú. Kyje, o výměře 2 m2 , zastavěného budovou garáže dokument
686/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti uložení plynárenského zařízení do pozemku parc. č. 232/762, k. ú. Černý Most dokument
687/RMČ/2020 k Plánu zimní údržby místních komunikací na období od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021 dokument