Samospráva ÚMČ Praha 14

80

Číslo Jednání Soubor
237/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
238/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 495, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
239/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
240/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
241/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
242/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 799, ul. Kučerova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
243/RMČ/2018 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
244/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
245/RMČ/2018 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 18/SMP/04 na adrese Vlčkova 1067 Otevřít dokument
246/RMČ/2018 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 99/OSM/0111 na adrese Vlčkova 1067 Otevřít dokument
247/RMČ/2018 k návrhu na schválení pronájmu prostor nesloužící k podnikání o celkové výměře 19,95 m 2 v objektu č. p. 755, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
248/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
249/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
250/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o organizování veřejné služby č. ABA-VS-7/2017 Otevřít dokument
251/RMČ/2018 k návrhu na povolení pracovní cesty Ing. Mgr. Lucie Svobodové Otevřít dokument
252/RMČ/2018 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
253/RMČ/2018 k návrhu na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
254/RMČ/2018 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 Otevřít dokument
255/RMČ/2018 k odstoupení od projektu z Operačního programu Životní prostředí - Energetická renovace objektu ZŠ Bratří Venclíků reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004424 - 39. výzva OP ŽP Otevřít dokument
256/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dodávka hudebních nástrojů pro ZUŠ Horní Počernice - detašované pracoviště v objektu Baštýřská č. p. 67 Otevřít dokument
257/RMČ/2018 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0763/2017/OI/1101 na akci Projekční služby - Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská uzavřené se společností PUDIS a. s. Otevřít dokument
258/RMČ/2018 k podání účastníka zadávacího řízení VKUS-BUSTAN s.r.o., IČO: 26841410, u podlimitní veřejné zakázky Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
259/RMČ/2018 k realizaci výroby a montáže schodiště II, Bryksova 1002 - PLECHÁRNA, která je zhodnocením majetku mandanta, a tedy investicí Otevřít dokument
260/RMČ/2018 k zajištění realizace nezbytné rekonstrukce bytového jádra v nájemním bytě č. 28, Kardašovská 753, 198 00 Praha 9, tedy investice Otevřít dokument
261/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu NN 1 kV do pozemků parc. č. 2051/1, parc. č. 2773/1 a parc. č. 2779/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
262/RMČ/2018 k žádosti Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji (příp. pronájmu) pozemku parc. č. 793/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
263/RMČ/2018 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku (restaurační zahrádky) parc. č. 117, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
264/RMČ/2018 k návrhu na přijetí daru od sponzorů pro zajištění akce Den Země na Praze 14 pořádané dne 26. dubna 2018 Otevřít dokument