Samospráva ÚMČ Praha 14

90

Číslo Jednání Soubor
567/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
568/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
569/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
570/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
571/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
572/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 uzavřením nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
573/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 - pronájem bytu osobám starším 60 let (seniorské bydlení) v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
574/RMČ/2018 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 777, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
575/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
576/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
577/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
578/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
579/RMČ/2018 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
580/RMČ/2018 k žádosti o snížení platby nájemného za užívání bytu v č. p. 738, Bobkova ul., Praha 9 za období od 9. 7.2018 do 17. 8. 2018 Otevřít dokument
581/RMČ/2018 k návrhu na schválení pronájmu prostor nesloužící k podnikání o celkové výměře 12 m 2 v objektu č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
582/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení smlouvy o podnájmu ze dne 30. 11. 2017 na adrese Maňákova 743, Praha 9 na dobu neurčitou Otevřít dokument
583/RMČ/2018 k informaci o problematice narušování veřejného pořádku v lokalitě Slévačská Otevřít dokument
584/RMČ/2018 k návrhu na podání připomínek k obecně závazné vyhlášce, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích území hl. m. Prahy Otevřít dokument
585/RMČ/2018 k návrhu na podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast prevence kriminality a oblast adiktologických služeb pro MČ na rok 2019 Otevřít dokument
586/RMČ/2018 k návrhu na zajištění pracovních cest - školení k zajištění obhajoby kategorie B v rámci realizace místní Agendy 21 na MČ Praha 14 Otevřít dokument
587/RMČ/2018 k návrhu na 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
588/RMČ/2018 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005 Otevřít dokument
589/RMČ/2018 na souhlas se zvýšením platové třídy z 10 na 11 dle odpovídajícího katalogu prací ředitelkám mateřských škol na území m.č. Praha 14 Otevřít dokument
590/RMČ/2018 k návrhu na souhlas k přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Obědy pro děti Otevřít dokument
591/RMČ/2018 k návrhu na souhlas s navýšením kapacity žáků a s navýšením kapacity školní družiny v Základní škole, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 od 1. 9. 2019 Otevřít dokument
592/RMČ/2018 k návrhu na souhlas s navýšením kapacity žáků, s navýšením kapacity školní jídelny a s navýšením kapacity školní družiny v Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 od 1. 9. 2019 Otevřít dokument
593/RMČ/2018 k zajištění chodu Komunitního centra Kardašovská - pozice koordinátor KC v rámci projektu Komunitní centrum Kardašovská II., reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_05/0000699, který byl podán na základě výzvy č. 34, SC 3.3 - Podpora komunitního života a sociálního podnikání (Operační program Praha pól růstu) Otevřít dokument
594/RMČ/2018 k technické asistenci v rámci administrace nároků zhotovitele vznesených dle obchodních podmínek vč. administrace variací a cenového projednání, projekt: Komunitní centrum Hloubětínská 55 Otevřít dokument
595/RMČ/2018 k revokaci usnesení č. 559/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
596/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky a Rekonstrukce elektroinstalace vč. změny využití školnického bytu v MŠ Paculova zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
597/RMČ/2018 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v roce 2019 Otevřít dokument
598/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu 1kV do pozemku parc. č. 2765, k. ú. Kyje Otevřít dokument
599/RMČ/2018 ke změně smluvního vztahu osoby nájemce (pachtýře) na pozemku (zahrádce), díl č. 115 v ulici Borská, k. ú. Kyje Otevřít dokument
600/RMČ/2018 k žádosti o prodej části pozemku parc. č. 921/179, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
601/RMČ/2018 k žádosti MHMP o vyjádření ke směně pozemků v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument