Samospráva ÚMČ Praha 14

93

Číslo Jednání Soubor
538/RMČ/2014 k návrhu na revokaci usnesení č. 436/RMČ/2014 ze dne 21. 7. 2014 Otevřít dokument
539/RMČ/2014 k návrhu na revokaci usnesení č. 480/RMČ/2014 ze dne 25. 8. 2014 Otevřít dokument
540/RMČ/2014 k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
541/RMČ/2014 k žádosti o snížení nájemného za užívání bytu v č. p. 875, Šebelova ul., Praha 9 za období od 5. 5. 2014 do 2. 9. 2014 z důvodu rekonstrukce objektu MŠ Šebelova 875, Praha 9 Otevřít dokument
542/RMČ/2014 k návrhu na schválení smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 41 v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
543/RMČ/2014 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Novostavba 3 bytových domů, ul. Za Černým mostem" Otevřít dokument
544/RMČ/2014 k návrhu na uzavření darovací smlouvy s obchodní společností LIPNICKÁ DEVELOP, spol. s r. o., Peluškova 1398, Praha 9 Otevřít dokument
545/RMČ/2014 k návrhu na poskytnutí finančního daru členům Zastupitelstva městské části Praha 14 na základě vyhodnocení aktivity při plnění úkolů pro městskou část Praha 14, dle čl. 7 "Zásad pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14" (dále jen "Zásad") Otevřít dokument
546/RMČ/2014 k návrhu na 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
547/RMČ/2014 k návrhu na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
548/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, příspěvková organizace Otevřít dokument
549/RMČ/2014 k návrhu na změnu příplatků za vedení ředitelkám Mgr. Iloně Šťastné, Mgr. Kláře Machové, Bc. Nině Vatolinové a řediteli Mgr. Jaroslavu Šupkovi Otevřít dokument
550/RMČ/2014 k úpravě vztahů městské části Praha 14 s oprávněnými osobami zapojenými do Státního integračního programu v roce 2014 a v letech následujících Otevřít dokument
551/RMČ/2014 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2653/2 o výměře cca 10 000 m 2 v k. ú. Kyje společnosti Mlékárna Pragolaktos, a. s. Otevřít dokument
552/RMČ/2014 k žádosti SVM MHMP o vyjádření k případné směně pozemků u obchodního domu "Hasso" mezi HMP a společností OPUBA, s. r. o. Otevřít dokument
553/RMČ/2014 k ukončení NS čj. 2009/OSMI/0018 a následnému uzavření nové NS na pronájem částí pozemků parc. č. 2599/39, 81/1, 84/2 a 2673 v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamních poutačů Otevřít dokument
554/RMČ/2014 k uzavření kupní smlouvy na komunikaci Sicherova včetně pozemků a darovací smlouvy na peněžitý dar se společností EKOSPOL a.s. Otevřít dokument
555/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu VN do pozemků parc. č. 976 a 978/5, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
556/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 73/1, k. ú. Černý Most o výměře 40 m 2 pro umístění přístřešku autobusové zastávky MHD Otevřít dokument
557/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 881/1 v k. ú. Hostavice o výměře 2 870 m 2 Otevřít dokument
558/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 221/425, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
559/RMČ/2014 k prodeji části pozemku parc. č. 2588/1, k. ú. Hloubětín, pod čerpací stanicí pohonných hmot u Vysočanské radiály Otevřít dokument
560/RMČ/2014 k nabytí pozemků parc. č. 2574/6 a parc. č. 2574/11, k. ú. Kyje, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodaření pro Státní pozemkový úřad Otevřít dokument
561/RMČ/2014 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Stavební úpravy objektu MŠ Paculova - sociální zázemí" Otevřít dokument
562/RMČ/2014 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Vybudování dvou dětských hřišť pro věkovou kategorii 3 - 6 let a 6 - 12 let v ulici Vizírská, na pozemcích parc. č. 2480/1 a 2661, k. ú. Hloubětín" Otevřít dokument
563/RMČ/2014 k návrhu na zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby "Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení na území m. č. Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
564/RMČ/2014 k zahájení výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby "Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení na území m. č. Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
565/RMČ/2014 k návrhu Strategického plánu rozvoje na období 2015 - 2025 a návrhu Akčního plánu na období 2015 - 2016 Otevřít dokument
566/RMČ/2014 k úpravě usnesení č. 24/ZMČ/2014 ze dne 25. 3. 2014 k projektové žádosti "Revitalizace vnitrobloků Černý Most - objekt B, objekt C a objekt E" Otevřít dokument
567/RMČ/2014 k úpravě usnesení č. 25/ZMČ/2014 ze dne 25. 3. 2014 k projektové žádosti "Park Pilská" Otevřít dokument