Samospráva ÚMČ Praha 14

97

Číslo Jednání Soubor
644/RMČ/2014 na udělení písemné výtky a odebrání osobního příplatku ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 Otevřít dokument
645/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 496, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
646/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 844, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
647/RMČ/2014 k návrhu na řešení bytové situace nájemce bytu v objektu MŠ Zelenečská 500 přidělením bytu v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 - Černý Most z důvodu odchodu do starobního důchodu Otevřít dokument
648/RMČ/2014 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
649/RMČ/2014 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
650/RMČ/2014 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
651/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou prostoru, garážového stání č. 8 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 848, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
652/RMČ/2014 k návrhu na zrušení výběrového řízení na prostor sloužící podnikání v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
653/RMČ/2014 k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v 7. nadzemním podlaží objektu č. p. 813 ulice Maňákova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
654/RMČ/2014 k Jednacímu a Volebnímu řádu pro 1. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
655/RMČ/2014 k návrhu programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
656/RMČ/2014 k návrhu na zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
657/RMČ/2014 ke stanovení paušální částky na náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru pro období do 31. 12. 2014 Otevřít dokument
658/RMČ/2014 k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 k přijímání prohlášení o uzavření manželství v souladu s ustanovením § 658 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Otevřít dokument
659/RMČ/2014 k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 podepisováním doložek na listinách městské části Praha 14, které osvědčují právní úkony vyplývající z ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
660/RMČ/2014 k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
661/RMČ/2014 k návrhu na rozpočet zaměstnaneckého fondu na rok 2015 a Zásady tvorby a použití zaměstnaneckého fondu na rok 2015 Otevřít dokument
662/RMČ/2014 k návrhu na 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
663/RMČ/2014 rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2015 Otevřít dokument
664/RMČ/2014 k návrhu na úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2014 Otevřít dokument
665/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
666/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace Otevřít dokument
667/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917, příspěvková organizace Otevřít dokument
668/RMČ/2014 na stanovení platu DiS. Heleně Zychové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 Otevřít dokument
669/RMČ/2014 k souhlasu s uzavřením memoranda o institucionalizaci výstupů projektu i.e. SMART Otevřít dokument
670/RMČ/2014 k uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č.j. 0436/2014/OSMI_OddI/1010 Otevřít dokument
671/RMČ/2014 k zajištění objednávek projektových prací k realizaci rekonstrukce elektrorozvodů v budovách MŠ Chvaletická a MŠ Gen. Janouška Otevřít dokument
672/RMČ/2014 k zajištění objednávky na provedení prací souvisejících s osazením rozvodů otopné soustavy regulací v budově ZŠ Bří Venclíků Otevřít dokument
673/RMČ/2014 ke schválení směrnice Zadávání veřejných zakázek - vnitřního předpisu ÚMČ Praha 14 Otevřít dokument
674/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení 22 kV do pozemků parc. č. 1320/6, 1320/7, 2582/1 a 2583, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
675/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení 1 kV do pozemku parc. č. 947, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
676/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení do pozemku parc. č. 2821, k. ú. Kyje Otevřít dokument
677/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 803, katastrální území Kyje, ul. Lednická, Praha 9 pro umístění zařízení staveniště Otevřít dokument
678/RMČ/2014 k uplatnění sankcí ve výši 950 000 Kč za neplnění smluvních podmínek vyplývajících ze SoD č. 0351/2013/OSMI/1050 uzavřené s obchodní firmou Kaziko a. s. Otevřít dokument
679/RMČ/2014 k uzavření smlouvy č. 14170683 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu Snížení energetické náročnosti stavby - sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14 Otevřít dokument
680/RMČ/2014 k uzavření smlouvy č. 14173183 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu Energetická úspora budovy MŠ Paculova Otevřít dokument