Samospráva ÚMČ Praha 14

97

Číslo Jednání Soubor
503/RMČ/2010 k návrhu na odpis nedobytných pohledávek Otevřít dokument
498/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo na akci Oprava havárie střechy ul. Maňákova 753 - 755, Praha 9 Otevřít dokument
487/RMČ/2010 k podání informace o průběhu soudního sporu ve věci vyklizení bytu s nájemci bytu v č. p. 684 nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
488/RMČ/2010 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1, v domě č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín, v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
501/RMČ/2010 k návrhu na rozpočet zaměstnaneckého fondu na rok 2011 Otevřít dokument
519/RMČ/2010 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu, resp. pronájmu pozemku parc. č. 232/469 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
493/RMČ/2010 k žádosti o zrušení výpovědi z nájmu bytu v č. p. 764 ulice Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
497/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o úklidu sněhu Otevřít dokument
509/RMČ/2010 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu Celoroční pronájem kontejnerů, odvoz a likvidace odpadů na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
492/RMČ/2010 k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytu č. 22 o velikosti 1 + 0 v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9 a bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
523/RMČ/2010 k návrhu na stanovení osobního příplatku a příplatku za vedení PaedDr. Evě Cífkové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 Otevřít dokument
496/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou nebytového prostoru - garážového stání č. 1 v objektu č. p. 849 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
524/RMČ/2010 k návrhu na změnu podmínek Programu prevence nádorového onemocnění prsu Otevřít dokument
518/RMČ/2010 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu, resp. pronájmu pozemku parc. č. 37 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
491/RMČ/2010 k návrhu na stanovení minimální výše kupní ceny při odkupu bytu o velikosti 2 + kk do osobního vlastnictví v č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 ve veřejné soutěži formou licitace Otevřít dokument
514/RMČ/2010 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 783 o výměře 136 m2 v k. ú. Hloubětín mezi městskou částí Praha 14 a Pozemkovým fondem České republiky Otevřít dokument
513/RMČ/2010 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2673 v k. ú. Kyje se společností Super sport, s. r. o. Otevřít dokument
495/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
508/RMČ/2010 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu Ostraha objektů městské části Praha 14 Otevřít dokument
512/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění adresného záměru na prodej části pozemku parc. č. 117, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
506/RMČ/2010 k návrhu na zadání veřejné zakázky Pojištění nemovitého a movitého majetku, zásob, přerušení provozu, přepravy, odpovědnosti zaměstnanců a odpovědnosti za škodu městské části Praha 14 ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
517/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 1107, k. ú. Kyje Otevřít dokument
510/RMČ/2010 k návrhu na ukončení smluvního vztahu s firmou Ivan Vápenka ml. - MYVA - úklidové práce Otevřít dokument
522/RMČ/2010 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2009/2010 Otevřít dokument
521/RMČ/2010 k navýšení kapacity Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 od 1. 9. 2011 Otevřít dokument
515/RMČ/2010 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce Odstranění staveb řadových garáží na pozemcích parc. č. 2626/28 až 30, 2626/32 až 35, 2626/51 a 2626/55 , k. ú. Kyje Otevřít dokument
489/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
507/RMČ/2010 k návrhu na schválení dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 2268051852 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 Otevřít dokument
520/RMČ/2010 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 356 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
502/RMČ/2010 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
516/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelu VN do pozemku parc. č. 2673, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
505/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí finančního daru Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR Otevřít dokument
511/RMČ/2010 k návrhu na zadání veřejné zakázky Úklid v objektech Úřadu městské části Praha 14 ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
500/RMČ/2010 k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců na rok 2011 Otevřít dokument
499/RMČ/2010 1. úprava finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
504/RMČ/2010 k souhlasu k trvalému pobytu cizího státního příslušníka v bytě domu č. p. 742, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
494/RMČ/2010 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
490/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 386, ul. Na Vyhlídce, Praha 9 - Prosek s dispozičním právem k tomuto bytu poskytnutým městskou částí Praha 9 městské části Praha 14 Otevřít dokument