ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Matrika manželství – Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

3. Pojmenování (název) životní situace

Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

4. Základní informace k životní situaci

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rozvedený(á) manžel(ka), který(á) při uzavření manželství přijal(a) příjmení druhého manžela(ky) nebo který(á) spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl(a) příjmení předchozí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení, popřípadě upuštění od společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, lze učinit ústně do protokolu nebo písemně u kteréhokoli matričního úřadu do 6 měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemného oznámení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoli matričním úřadě, nebo bylo-li manželství uzavřeno v cizině, prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • průkaz totožnosti,
  • oddací list,
  • doklad o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci.

Pokud je předloženo pravomocné rozhodnutí cizozemského soudu o rozvodu manželství, je-li alespoň jeden z účastníků občanem ČR, je v České republice uznáváno na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak. Cizozemské doklady musí mít náležitosti veřejné listiny (viz životní situace narození, uzavření manželství, nebo úmrtí mimo území České republiky – bod 22) a musí být úředně přeloženy do českého jazyka.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není stanoven.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • Pokud občan učiní prohlášení ve lhůtě do 6 měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu, správní poplatek se neplatí.
  • Pokud občan učiní prohlášení později, činí správní poplatek 100,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  • Žadatel – do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu,
  • matriční úřad, u kterého bylo oznámení učiněno – vydává ihned žadateli potvrzení o přijetí oznámení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Požádat o vydání nového občanského průkazu, popřípadě dalších osobních dokladů.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.4.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.