ÚMČ P14

Životní situace

Volby do Evropského parlamentu 2024

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ VOLEB Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční ve dnech: pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00 hod sobota 8. června 2024 od 8:00 do 14:00 hod Volební místnosti v Praze 14 zůstávají stejné jako v minulých volbách. Adresy jednotlivých volebních místností, s možností vyhledání dle místa pobytu voliče, zde uveřejníme později. ZPŮSOB A ZÁSADY HLASOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Informace o zásadách a způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky (z webu MV ČR) Hlasovací lístky budou voličům dodány do schránek nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb.

Zveřejněno: 5.3.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Povolení výjimky dle § 77 odst. 7 zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

Odbor dopravy 1. Identifikační číslo --------- 2. Kód --------- 3. Pojmenování (název) životní situace Povolení výjimky dle § 77 odst. 7 zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. 4. Základní informace k životní situaci Povolení výjimky dle § 77 odst. 7 zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů ve znění zák. č. 411/2005 Sb. 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být výjimka povolena. 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Podmínkou je

Zveřejněno: 4.3.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Povolení odstranění stavby

Odbor výstavby 1.Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— 3. Pojmenování (název) životní situace Ohlášení odstranění 4. Základní informace k životní situaci Povolování odstranění staveb se řídí příslušnými ustanoveními stavebního zákona, souvisejících vyhlášek a správního řádu, vše v platném znění. Pozn.: Vzhledem k tomu, že  stavební zákon č. 183/2006 je velmi složitý, popis životních situací nelze zpracovat na všechny druhy staveb, přístaveb, nástaveb, přístaveb, apod. K jednotlivým druhům stavby se ještě přičleňují další faktory, které se závisí na konkrétním umístění, druhu stavby, její velikosti, zda obsahuje azbest, stanoviscích dotčených orgánů. Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu,

Zveřejněno: 30.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí

Odbor výstavby 1.Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— 3. Pojmenování (název) životní situace Kolaudační souhlas 4. Základní informace k životní situaci Kolaudační řízení se řídí příslušnými ustanoveními stavebního zákona, souvisejících vyhlášek a správního řádu, vše v platném znění. Pozn.: Vzhledem k tomu, že stavební zákon č. 183/2006 je velmi složitý, popis životních situací nelze zpracovat na všechny druhy staveb, přístaveb, nástaveb, přístaveb, apod. K jednotlivým druhům stavby se ještě přičleňují další faktory, které se závisí na konkrétním umístění, druhu stavby, její velikosti, územním plánu, stanoviscích dotčených orgánů, vlivem stavby na životní prostředí, či zda se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků (tj. s více

Zveřejněno: 30.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Územní souhlas

Odbor výstavby 1.Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— 3. Pojmenování (název) životní situace Oznámení záměru 4. Základní informace k životní situaci Oznámení záměru se řídí příslušnými ustanoveními stavebního zákona, souvisejících vyhlášek a správního řádu, vše v platném znění. Pozn.: Vzhledem k tomu, že stavební zákon č. 183/2006 je velmi složitý, popis životních situací nelze zpracovat na všechny druhy staveb, přístaveb, nástaveb, přístaveb, apod. K jednotlivým druhům stavby se ještě přičleňují další faktory, které se závisí na konkrétním umístění, druhu stavby, její velikosti, územním plánu, stanoviscích dotčených orgánů. Proto byla zpracována pouze všeobecná životní situace v této oblasti. Dojde-li stavební úřad

Zveřejněno: 30.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Ohlášení stavby

Odbor výstavby 1.Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— 3. Pojmenování (název) životní situace Ohlášení stavby 4. Základní informace k životní situaci Ohlášení stavby se řídí příslušnými ustanoveními stavebního zákona, souvisejících vyhlášek a správního řádu, vše v platném znění. Pozn.: Vzhledem k tomu, že stavební zákon č. 183/2006 je velmi složitý, popis životních situací nelze zpracovat na všechny druhy staveb, přístaveb, nástaveb, přístaveb, apod. K jednotlivým druhům stavby se ještě přičleňují další faktory, které se závisí na konkrétním umístění, druhu stavby, její velikosti, územním plánu, stanoviscích dotčených orgánů. Proto byla zpracována pouze všeobecná životní situace v této oblasti. Dojde-li stavební úřad

Zveřejněno: 30.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Rozhodnutí o změně využití území

Odbor výstavby 1.Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— 3. Pojmenování (název) životní situace Rozhodnutí o změně využití území 4. Základní informace k životní situaci Umísťování staveb se řídí příslušnými ustanoveními stavebního zákona, souvisejících vyhlášek a správního řádu, vše v platném znění. Pozn.: Vzhledem k tomu, že stavební zákon č. 183/2006 je velmi složitý, popis životních situací nelze zpracovat na všechny druhy staveb, přístaveb, nástaveb, přístaveb, apod. K jednotlivým druhům stavby se ještě přičleňují další faktory, které se závisí na konkrétním umístění, druhu stavby, její velikosti, územním plánu, stanoviscích dotčených orgánů, vlivem stavby na životní prostředí, či zda se jedná o

Zveřejněno: 30.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Rozhodnutí o umístění stavby

Odbor výstavby 1. Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— 3. Pojmenování (název) životní situace Rozhodnutí o umístění stavby 4. Základní informace k životní situaci Umísťování staveb se řídí příslušnými ustanoveními stavebního zákona, souvisejících vyhlášek a správního řádu, vše v platném znění. Pozn.: Vzhledem k tomu, že stavební zákon č. 183/2006 je velmi složitý, popis životních situací nelze zpracovat na všechny druhy staveb, přístaveb, nástaveb, přístaveb, apod. K jednotlivým druhům stavby se ještě přičleňují další faktory, které se závisí na konkrétním umístění, druhu stavby, její velikosti, územním plánu, stanoviscích dotčených orgánů, vlivem stavby na životní prostředí, či zda se jedná o

Zveřejněno: 30.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Místní poplatek z pobytu

Odbor řízení ekonomiky a školství 1. Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek z pobytu 4. Základní informace k životní situaci Poplatek z pobytu je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí, s výjimkou lázeňské

Zveřejněno: 28.1.2020
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Ohlašování ohňostrojů

Odbor správních agend a přestupků 1. Základní informace Ohňostrojem se rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 nebo T1. Ohňostroj musí být proveden osobou s odbornou způsobilostí podle zákona o pyrotechnice, popř. hospodářským subjektem (výrobce, dovozce nebo distributor pyrotechniky). Za ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem. 2.Kdo je oprávněn v této věci jednat Ohlášení ohňostroje je povinen podat konající hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí, která bude ohňostroj provádět. Ohlašování se podává obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu se má ohňostroj konat, a to

Zveřejněno: 22.12.2017
Pokračovat na článekPokračovat na článek