ÚMČ P14

Životní situace

Povolení odstranění stavby

Odbor výstavby 1.Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— 3. Pojmenování (název) životní situace Ohlášení odstranění 4. Základní informace k životní situaci Povolování odstranění staveb se řídí příslušnými ustanoveními stavebního zákona, souvisejících vyhlášek a správního řádu, vše v platném znění. Pozn.: Vzhledem k tomu, že  stavební zákon č. 183/2006 je velmi složitý, popis životních situací nelze zpracovat na všechny druhy staveb, přístaveb, nástaveb, přístaveb, apod. K jednotlivým druhům stavby se ještě přičleňují další faktory, které se závisí na konkrétním umístění, druhu stavby, její velikosti, zda obsahuje azbest, stanoviscích dotčených orgánů. Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu,

Zveřejněno: 30.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí

Odbor výstavby 1.Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— 3. Pojmenování (název) životní situace Kolaudační souhlas 4. Základní informace k životní situaci Kolaudační řízení se řídí příslušnými ustanoveními stavebního zákona, souvisejících vyhlášek a správního řádu, vše v platném znění. Pozn.: Vzhledem k tomu, že stavební zákon č. 183/2006 je velmi složitý, popis životních situací nelze zpracovat na všechny druhy staveb, přístaveb, nástaveb, přístaveb, apod. K jednotlivým druhům stavby se ještě přičleňují další faktory, které se závisí na konkrétním umístění, druhu stavby, její velikosti, územním plánu, stanoviscích dotčených orgánů, vlivem stavby na životní prostředí, či zda se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků (tj. s více

Zveřejněno: 30.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Územní souhlas

Odbor výstavby 1.Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— 3. Pojmenování (název) životní situace Oznámení záměru 4. Základní informace k životní situaci Oznámení záměru se řídí příslušnými ustanoveními stavebního zákona, souvisejících vyhlášek a správního řádu, vše v platném znění. Pozn.: Vzhledem k tomu, že stavební zákon č. 183/2006 je velmi složitý, popis životních situací nelze zpracovat na všechny druhy staveb, přístaveb, nástaveb, přístaveb, apod. K jednotlivým druhům stavby se ještě přičleňují další faktory, které se závisí na konkrétním umístění, druhu stavby, její velikosti, územním plánu, stanoviscích dotčených orgánů. Proto byla zpracována pouze všeobecná životní situace v této oblasti. Dojde-li stavební úřad

Zveřejněno: 30.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Ohlášení stavby

Odbor výstavby 1.Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— 3. Pojmenování (název) životní situace Ohlášení stavby 4. Základní informace k životní situaci Ohlášení stavby se řídí příslušnými ustanoveními stavebního zákona, souvisejících vyhlášek a správního řádu, vše v platném znění. Pozn.: Vzhledem k tomu, že stavební zákon č. 183/2006 je velmi složitý, popis životních situací nelze zpracovat na všechny druhy staveb, přístaveb, nástaveb, přístaveb, apod. K jednotlivým druhům stavby se ještě přičleňují další faktory, které se závisí na konkrétním umístění, druhu stavby, její velikosti, územním plánu, stanoviscích dotčených orgánů. Proto byla zpracována pouze všeobecná životní situace v této oblasti. Dojde-li stavební úřad

Zveřejněno: 30.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Rozhodnutí o změně využití území

Odbor výstavby 1.Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— 3. Pojmenování (název) životní situace Rozhodnutí o změně využití území 4. Základní informace k životní situaci Umísťování staveb se řídí příslušnými ustanoveními stavebního zákona, souvisejících vyhlášek a správního řádu, vše v platném znění. Pozn.: Vzhledem k tomu, že stavební zákon č. 183/2006 je velmi složitý, popis životních situací nelze zpracovat na všechny druhy staveb, přístaveb, nástaveb, přístaveb, apod. K jednotlivým druhům stavby se ještě přičleňují další faktory, které se závisí na konkrétním umístění, druhu stavby, její velikosti, územním plánu, stanoviscích dotčených orgánů, vlivem stavby na životní prostředí, či zda se jedná o

Zveřejněno: 30.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Rozhodnutí o umístění stavby

Odbor výstavby 1. Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— 3. Pojmenování (název) životní situace Rozhodnutí o umístění stavby 4. Základní informace k životní situaci Umísťování staveb se řídí příslušnými ustanoveními stavebního zákona, souvisejících vyhlášek a správního řádu, vše v platném znění. Pozn.: Vzhledem k tomu, že stavební zákon č. 183/2006 je velmi složitý, popis životních situací nelze zpracovat na všechny druhy staveb, přístaveb, nástaveb, přístaveb, apod. K jednotlivým druhům stavby se ještě přičleňují další faktory, které se závisí na konkrétním umístění, druhu stavby, její velikosti, územním plánu, stanoviscích dotčených orgánů, vlivem stavby na životní prostředí, či zda se jedná o

Zveřejněno: 30.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Místní poplatek z pobytu

Odbor řízení ekonomiky a školství 1. Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek z pobytu 4. Základní informace k životní situaci Poplatek z pobytu je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.  Poplatníkem poplatku

Zveřejněno: 28.1.2020
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Ohlašování ohňostrojů

Odbor správních agend a přestupků 1. Základní informace Ohlašování se podává obecnímu úřadu, v jehož obvodě se má ohňostroj konat. 2.Kdo je oprávněn v této věci jednat Ohlášení podává konající subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí, která bude ohňostroj pořádat. 3. Jakým způsobem zahájit řešení Podat ohlášení do podatelny příslušného úřadu, a to nejpozději 2 pracovní dny před konáním ohňostroje. Ohlášení obsahuje:  (§ 32 zák. č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice) a) údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní telefon, b) místo provádění ohňostroje, c) datum a čas začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání, d) množství a

Zveřejněno: 22.12.2017
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Povolení splátek daňového nedoplatku

Odbor ... 1. Identifikační číslo --------- 2. Kód --------- 3. Pojmenování (název) životní situace Žádost o povolení splátek daňového nedoplatku 4. Základní informace k životní situaci viz bod 03 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žadatelem o možnost úhrady daňového nedoplatku pomocí splátkového kalendáře může být osoba, které vznikl nedoplatek na úhradě místního poplatku za psa, vyměřený platebním výměrem dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád nebo osoba, které byla uložena pokuta příslušným odborem Úřadu MČ Praha 14 a nebyla v zákonné lhůtě uhrazena, tudíž se dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád stala daňovým

Zveřejněno: 10.11.2017
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Vyjádření MČ Praha 14 k záměru s vlivem na územní rozvoj a veřejný prostor Prahy 14

Odbor správy majetku 1.Identifikační číslo ——— 2.Kód ——— 3.Pojmenování (název) životní situace Vyjádření MČ Praha 14 k záměru s vlivem na územní rozvoj a veřejný prostor Prahy 14 4.Základní informace k životní situaci Vyjádření MČ k záměru s vlivem na územní rozvoj a veřejný prostor Prahy 14 je vydáno formou usnesení Rady MČ Praha 14. Návrh stanoviska připraví Odbor správy majetku – oddělení územního rozvoje, který posoudí soulad záměru s územně plánovací dokumentací, platnou legislativou, strategickými a koncepčními dokumenty MČ P14 i celoměstskými, zohlední interní stanoviska dotčených odborů samosprávy MČ Praha 14 a především usnesení Komise územního rozvoje a životního prostředí (KÚRŽP).

Zveřejněno: 27.9.2016
Pokračovat na článekPokračovat na článek