Úřad městské části Praha 14

Moje14 - zásady ochrany osobních údajů

Tato stránka slouží k informování uživatelů mobilní a webové aplikace „Moje 14“ (dále jen „Aplikace“) o zásadách shromažďování, zpracování a zveřejňování osobních údajů. Používáním Aplikace berete na vědomí shromažďování a zpracování osobních údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“).

Provozovatelem Aplikace je Městská část Praha 14 se sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, IČO: 00231312 (dále jen „MČ Praha 14“), která je zároveň správcem osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím Aplikace. 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

V rámci Aplikace dochází ke zpracování následujících osobních údajů:

 • identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, e-mail, uživatelské jméno, telefonní číslo, profilová fotografie;
 • uživatelský obsah a údaje o využívání Aplikace, zejména záznamy komunikace, hlasování, informace o členství v komunitách a uživatelských právech, odměnách a nastavení aplikace;
 • údaje o Vašich zájmech, zejména informace o tom, které události, komunity a témata Vás zajímají;
 • geolokační údaje, zejména údaje o geografické poloze mobilního zařízení
 • provozní údaje Aplikace, zejména interní systémové logy, protokoly o chybách, název operačního systému, verze operačního systému, datum a čas používání aplikace, konfigurace Aplikace v době pádu.

PROČ A JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

Osobní údaje jsou v Aplikaci zpracovávány pro následující účely:

 • poskytnutí možnosti komunikace MČ Praha 14 s uživateli a mezi uživateli navzájem prostřednictvím Aplikace na základě plnění smlouvy o zřízení uživatelského účtu uzavřené s uživatelem, a to po dobu užívání Aplikace a existence uživatelského účtu; 
 • zajištění řádného fungování Aplikace na základě oprávněných zájmů MČ Praha 14 na zajištění řádného chodu Aplikace, a to po dobu existence uživatelského účtu;
 • evidence a archivace osobních údajů na základě oprávněných zájmů MČ Praha 14 a případně i dalších uživatelů Aplikace na zajištění ochrany svých práv a právních nároků, a to maximálně po dobu 3 let od zrušení uživatelského účtu;
 • tvorba statistik a analýz na základě oprávněných zájmů MČ Praha 14 na zjišťování aktuálních statistických a analytických informací o fungování Aplikace a počtu jejích uživatelů, a to maximálně po dobu 3 let od zrušení uživatelského účtu;
 • plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na MČ Praha 14 v souvislosti s poskytováním Aplikace vztahují, a to po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

Geolokační údaje budou v Aplikaci zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu uděleného prostřednictvím Aplikace.

KDO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává MČ Praha 14, která stanovuje shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. 

Vaše údaje předáváme dalším zpracovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje pro nás a dle našich instrukcí, těmito osobami jsou zejména: 

 • Your System, s.r.o.

Všichni tito zpracovatelé jsou zavázáni zpracovatelskou smlouvou k plnění požadavků dle právních předpisů na ochranu osobních údajů, zejména k ochraně Vašich osobních údajů. 

Aplikace také využívá služby třetích stran, které mohou v omezeném rozsahu shromažďovat osobní údaje a které pomáhají při zajištění řádného fungování Aplikace. Odkazy na zásady ochrany soukromí poskytovatelů služeb třetích stran používaných služeb:

COOKIES

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které umožní Aplikaci zaznamenat informace o vaší návštěvě. Přestože Aplikace soubory cookies nepoužívá, může obsahovat kódy a knihovny třetích stran, které ke shromažďování informací používají soubory cookies a zlepšují tím jejich služby. Používáním Aplikace vyjadřujete souhlas s použitím cookies, který můžeme odmítnout prostřednictvím Aplikace. V takovém případě se může stát, že nebudete moci využívat některé části naší Aplikace.

JAK JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY? 

Vážíme si Vaší důvěry při poskytování Vašich osobních údajů. Pro jejich ochranu využíváme komerčně přijatelné technické a organizační prostředky. Berte však prosím na vědomí, že žádná metoda přenosu dat přes internet, nebo jejich elektronického uchování není 100 % bezpečná, a proto nemůžeme zaručit jejich absolutní ochranu.

OCHRANA SOUKROMÍ DĚTÍ

Aplikace není určena uživatelům mladším 13 let a cíleně neshromažďuje osobní údaje od dětí mladších 13 let. V případě zjištění, že dítě mladší 13 let poskytlo prostřednictvím Aplikace osobní údaje, budou tyto údaje okamžitě smazány. V případě, že zjistíte, že Vaše dítě mladší 13 let poskytlo osobní údaje prostřednictvím Aplikace, neprodleně kontaktujte nás prosím.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Tato Aplikace může obsahovat odkazy na webové stránky, které nejsou provozovány MČ Praha 14. Tyto webové stránky mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, proto Vám doporučujeme se seznámit s informacemi o zpracování osobních údajů i na těchto webových stránkách. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy společnosti jakékoli webové stránky nebo služby třetích stran.

JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů v Aplikaci Vám náležejí následující práva: 

 • právo odvolat souhlas – veškeré souhlasy se zpracováním osobních údajů, které získáváme, jsou zcela dobrovolné, nejste povinni je udělit a lze je kdykoliv odvolat, přičemž odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování do doby před jeho odvoláním;
 • právo na přístup k osobním údajům – máte právo získat potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;
 • práva na opravu – máte právo na opravu nepřesných, případně doplnění zpracovávaných osobních údajů;
 • práva na výmaz – máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden ze zákonných důvodů pro výmaz;
 • práva na omezení zpracování – máte právo požadovat, aby osobní údaje nebyly po přechodnou zpracovávány;
 • práva na přenositelnost údajů – máte právo v zákonem stanovených případech získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat předání těchto údajů jinému správci;
 • práva vznést námitku – pokud je zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo si přejete uplatnit některé z Vašich práv, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese podatelna@praha14.cz.

Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7. Další informace o Vašich právech jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady můžeme občas aktualizovat a o jakýchkoliv změnách Vás budeme informovat prostřednictvím Služby. Aktuální znění Zásad je vždy dostupné na této stránce.

Tyto Zásady jsou účinné od 1. 1. 2021.