Úřad městské části Praha 14

Moje14 - podmínky používání

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozovatelem mobilní a webové aplikace „Moje 14“ (dále jen „Aplikace“) je Městská část Praha 14 se sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, IČO: 00231312 (dále jen „Provozovatel“). Provozovatele je ve věcech souvisejících s těmito Podmínkami nebo s používáním Aplikace možné kontaktovat na e-mailové adrese podatelna@praha14.cz.

Provozovatel vydává následující podmínky používání upravující vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a uživatelem Aplikace (dále jen jako „Uživatel“). 

Každý Uživatel je povinen se seznámit s těmito podmínkami používání Aplikace (dále jen „Podmínky“), které upravují výlučně vztah Uživatele a Provozovatele. Uživatel svou instalací Aplikace, registrací v Aplikaci a jejím dalším používáním potvrzuje, že byl s Podmínkami seznámen a souhlasí s nimi. 

OBSAH APLIKACE

Aplikace včetně svého obsahu, textů, vizualizací, designu, ochranné známky, všech vyobrazení i databází tvořících její obsah (dále jen „Obsah“) je chráněna právy duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv na ochranu obchodních jmen a ochranných známek. 

Provozovatel prohlašuje a Uživatel používáním Aplikace bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněným držitelem práv duševního vlastnictví k funkcím a vlastní Aplikaci, a především je oprávněn udělovat souhlas k jakémukoliv použití Obsahu.

Provozovatel poskytuje Uživateli nevýhradní, časově a územně neomezené právo využívat Obsah výhradně pro svou vnitřní potřebu Uživatele a k účelu užívání služeb v Aplikaci. Uživatel není oprávněn upravovat či jinak zasahovat do zdrojového kódu Aplikace a tento, stejně jako Aplikaci, Obsah či jednotlivé jejich dílčí části, dále šířit, prodávat či jiným způsobem dále poskytovat. Jakékoliv jiné použití Obsahu (jako celku nebo jeho jednotlivých částí) vyžaduje předchozí písemný souhlas Provozovatele s takovým použitím.

Jakékoliv použití Obsahu bez souhlasu Provozovatele může mít za následek naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, vznik odpovědnosti za škodu způsobenou Provozovateli, případně uplatnění jiných práv Provozovatele vyplývajících jemu z právních předpisů.

Uživatel je pro účely užívání Aplikace oprávněn vytvořit pouze jeden uživatelský účet pro svou osobu. 

Aplikaci nesmí užívat Uživatel:

 • mladší 13 let;
 • kterému byl dříve zablokován účet z důvodu porušení těchto Podmínek;
 • kterému užívání Aplikace či dílčích služeb poskytovaných v rámci Aplikace zakazují příslušné právní předpisy.

Uživatel bere užíváním Aplikace na vědomí, že Provozovatel je oprávněn kdykoli změnit, doplnit nebo vymazat Obsah, či provádět aktualizace, upgrady a vylepšovat či jinak měnit Aplikaci, a to ať už z důvodu aktualizací, z důvodu odstranění chybné či sporné informace, nebo i bez udání důvodu.

Provozovatel má výlučnou odpovědnost za údržbu a podporu Aplikace. 

POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

Při užívání Aplikace, včetně veškerých dalších služeb prostřednictvím Aplikace, je Uživatel povinen:

 • neužívat Aplikaci způsobem, který by mohl Aplikaci jakkoli poškodit, znemožnit její provoz či přetěžovat Aplikaci, stejně jako jinak poškozovat či omezovat další Uživatele;
 • nenahrávat či prostřednictvím Aplikace nešířit a nesdílet jakýkoli byť pouze případně škodlivý, urážlivý nebo jinak protiprávní software či jiný kód obsahující počítačový virus, spyware či malware, ani jiným způsobem nebo pod odlišným označením nenahrávat soubory nebo další programy, které mohou poškodit, sledovat nebo změnit provoz sítě či počítače v majetku Provozovatele či třetí osoby;
 • nenahrávat na Aplikaci škodlivý, zavádějící, diskriminační, podvodný, násilný či jinak protiprávní obsah, nebo obsah porušující práva třetích osob;
 • nepokoušet se přerušit či narušit zabezpečení Aplikace, její vzhled, celistvost či dostupnost a/nebo Obsah či způsoby nahrání Obsahu, nebo jiným způsobem poškodit Aplikaci nebo Obsah, účty dalších Uživatelů či administrátorské účty Provozovatele, hesla k přístupu, servery či síťové prvky;
 • nepokoušet se získat neoprávněný přístup ke službám či Obsahu, k jiným uživatelským účtům a dalším počítačovým systémům, a to zejména prostřednictvím hackingu či phishingu, a dále se obecně nepokoušet získat přístup k jakémukoli Obsahu, který nebyl záměrně poskytnut Provozovatelem v Aplikaci;
 • neshromažďovat Obsah a další data z Aplikace automatizovanými prostředky bez souhlasu Provozovatele;
 • nepoužívat nepravdivé a zavádějící údaje při registraci do Aplikace nebo při využívání dílčích služeb v rámci Aplikace; a
 • nezískávat neoprávněně jakékoli údaje o dalších Uživatelích, a to mimo jiné ani jejich e-mailové adresy, a to zejména pro účely zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

V případě porušení pravidel uvedených výše je Provozovatel oprávněn odebrat Uživatelem sdílený obsah či jakékoli jiné Uživatelem poskytnuté údaje a data, a případně také provést příslušné kroky směřující proti uživatelskému účtu. Dle uvážení Poskytovatele může být uživatelský účet Uživatele rovněž zablokován. V odůvodněných případech může Provozovatel nejprve vyzvat Uživatele k nápravě, nicméně to není jeho povinnost.

Pro účely podpory rozvoje komunity v rámci Aplikace Provozovatel vyzývá Uživatele k nahlašování nevhodného obsahu či chování jiných Uživatelů, které porušuje tyto Podmínky.

Pokud se Uživatel rozhodne sdílet příspěvek, své jméno či jiné údaje, budou tyto následně veřejně dostupné. Provozovatel dále nenese odpovědnost za zajištění soukromí ani přesnosti takových údajů. Provozovatel není schopen zajistit, že takto zveřejněné údaje nebudou třetími osobami využívány v rozporu s těmito Podmínkami či Zásadami o ochraně osobních údajů.

PŘÍSTUP K APLIKACI

Aplikace je dostupná ze všech zemí, nicméně služby v rámci Aplikace jsou poskytovány pouze pro území České republiky. Aplikace dále podléhá českému právnímu řádu.

PRÁVA K OBSAHU VLOŽENÉMU UŽIVATELEM

Pokud Uživatel zveřejní, nahraje či jinak sdílí obsah v Aplikaci, udělujete tím Provozovateli nevýhradní, převoditelnou, postupitelnou, bezplatnou a celosvětovou licenci k používání, distribuci, úpravě, spouštění, kopírování, veřejnému předvádění nebo vystavování, překladu a vytváření odvozených děl k takovému sdílenému obsahu, a to k momentu prvního zveřejnění či nahrání obsahu Uživatelem. Tato licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv týkajících se daného obsahu.

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST A JEJÍ OMEZENÍ

Povinnosti Provozovatele v souvislosti s Aplikací se řídí výhradně těmito Podmínkami a na základě těchto podmínek nevzniká odpovědnost či jiná povinnost žádným třetím subjektům, není-li v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak. 

Každý Uživatel využívá Aplikaci a její Obsah na vlastní riziko, není-li v těchto Podmínkách výslovně stanoveno jinak. Uživatel nese vlastní odpovědnost za zabezpečení telefonu a přístupu k Aplikaci. 

Provozovatel nese výlučnou odpovědnost za Aplikaci a z jeho strany zpřístupněný a zveřejněný Obsah, neodpovídá však za funkčnost Aplikace ani gramatickou správnost, úplnost a aktuálnost Obsahu a dalších informací umístěných v Aplikaci.

Provozovatel neodpovídá za případnou způsobenou újmu a není povinen hradit jakékoliv přímé či nepřímé škody ani ušlý zisk, které by mohly Uživatelům nebo jakýmkoliv třetím stranám vzniknout v souvislosti s používáním Aplikace a jejího Obsahu, změnou Obsahu či Aplikace podle těchto Podmínek, resp. které by mohly vzniknout či vznikly na zařízení, jehož prostřednictvím se Uživatel snažil do Aplikace či na lokality propojené s Aplikací vstoupit, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.

I přes snahu Provozovatele a dodavatelů Provozovatele může dojít k výpadkům připojení, a tudíž nebude zajištěno bezchybné fungovaní Aplikace. V takových výjimečných situacích Provozovatel ani třetí strany nejsou povinni hradit jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení se k uživatelskému účtu v Aplikace a/nebo nemožnosti využívání jejího Obsahu.

Uživatel bere na vědomí, že některé funkce Aplikace vyžadují, aby zařízení, v němž je Aplikace používána, mělo aktivní připojení k internetu. Za funkčnost spojení internetového připojení pomocí Wi-Fi nebo poskytované poskytovatelem mobilní sítě, nenese odpovědnost Provozovatel, stejně tak Provozovatel nenese odpovědnost nefunkčnost Aplikace v případě omezení internetového připojení. 

V případě použití Aplikaci mimo oblast s Wi-Fi, mohou být poskytovatelem mobilních sítí účtovány poplatky. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli takové poplatky, včetně poplatků za roamingová data, pokud aplikaci používáte mimo své domovské území (tj. region nebo země) bez vypnutí datového roamingu.

POVINNOSTI UŽIVATELE

Uživatel se zavazuje, že při používání Aplikace se bude řídit účinnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami, a dále nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele a ani ostatních Uživatelů.

PROPOJENÍ NA LOKALITY TŘETÍ STRANY

Propojení na lokality třetí strany, které se nacházejí v Aplikaci, se poskytují pro větší pohodlí Uživatelů. Užitím těchto propojení Uživatel odchází z Aplikace. Provozovatel neodpovídá za žádnou z těchto lokalit třetích stran ani za jejich obsah, informace, software, produkty či výsledky jejich používání. 

REGISTRACE UŽIVATELE

Aplikace je možné používat v omezeném režimu pro čtení i bez registrace Uživatele. Pro zpřístupnění některých částí Obsahu se vyžaduje registrace Uživatele v Aplikaci. Registrační formulář je Uživatel povinen vyplnit pravdivě. Provozovatel je oprávněn ověřovat si správnost, pravdivost a aktuálnost vkládaných informací bez časového omezení a s tímto cílem oslovit samotného Uživatele nebo jiné subjekty.

POZASTAVENÍ ČI UKONČENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

Provozovatel je oprávněn kdykoli zrušit Uživateli oprávnění k používání Aplikace a odvolat udělenou licenci podle těchto Podmínek, pokud Uživatel využívá Aplikaci v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy nebo porušuje tyto Podmínky. Provozovatel může dále použít kterékoliv z těchto opatření: upozornění Uživatele, okamžité omezení používání Aplikace nebo zamezení používání Aplikace vůči Uživateli, a dále vyžadovat od Uživatele okamžité zničení či odstranění všech převzatých a vytištěných materiálů z Obsahu.

ZABEZPEČENÍ

Za účelem zajištění bezpečnosti Aplikace jsou v rámci Aplikace a jejím prostřednictvím poskytovaných služeb zavedeny standardně využívané a přiměřené bezpečnostní prvky. Bezpečnostní opatření jsou pravidelně revidována a upravována v souladu s aktuálními technickými požadavky.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Aplikace využívá služby třetích stran, jejichž používání se řídí zvláštními smluvními podmínkami. Odkaz na smluvní podmínky poskytovatelů služeb třetích stran používaných Aplikaci. 

ZMĚNY A ÚČINNOST TĚCHTO PODMÍNEK

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění těchto Podmínek. O změnách Podmínek budete předem informováni prostřednictvím Aplikace. Souhlas se změnou a aktuálním zněním Podmínek používání vyjádří uživatel tím, že bude tuto Aplikaci nadále používat a využívat ji.

Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 1. 2021.