Samospráva ÚMČ Praha 14

Granty schválené Radou MČ Praha 14 v roce 2007

Usnesení Rady č. 154/RMČ/2007 ze 13.03.2007 k přidělení grantových prostředků městské části Praha 14 v roce 2007

celkem Granty R: 2.000.000,- Kč 

KVČ – Kultura a využití volného času dětí a mládeže
PPK – Protidrogová prevence a prevence kriminality
SVZ – Sociální věcí a zdravotnictví
STV – Sport a tělovýchova

Granty schválené Radou MČ Praha 14 v roce 2007
Oblast Žadatel Název projektu požadov. účast MČ v Kč přiznaná výše grantu výše grantů pro žadatele
KVČ Mgr. J. Břicháčková-Olivová Zakoupení výtvarných potřeb pro provoz ateliéru VV dětí a mlád. 20000 13000 13000
KVČ Junák, svaz skautů a skautek ČR Kultura využití volného času dětí a mládeže 20000 15000 15000
KVČ O. S. Počin Koně pod střechou 27893 12000 12000
KVČ TJ Kyje Výprava za kulturou, poznáním a za zdravím do lázní Poděbrady 6000 6000
STV TJ Kyje Nákup přenosných hliníkových juniorských branek na kopanou a cen 48000 25000 31000
KVČ Sdružení občanská inspirace Rekonstrukce a vybavení prostor pro práci s dětmi a soc.-právní poradenství 33000 20000 20000
KVČ 93. pionýrská skupina Akce ve volném čase pro mládež 30000 10000
KVČ 93. pionýrská skupina Provoz a vybavení prostor pro činnost 20000 10000
KVČ 93. pionýrská skupina Akce pro neorganizované děti a mládež 16000 10000 30000
KVČ Divadlo Kámen Celoroční činnost v r. 2007 8000 8000 8000
KVČ O.S.Kometa Kometa dětem – návštěvy 3 ZŠ v lokalitě Prahy 14 42000 10000 10000
KVČ DDM Praha 9 Akce pro neorganizovanou mládež 4150 4150
KVČ DDM Praha 9 Akce ve volném čase pro děti a mládež, akce pro seniory 31200 15000 19150
PPK Církev Bratrská v Praze 9 – ČM Provoz BB klubů – klubová činnost sboru Církve Bratrské Černý Most 45000 30000 30000
PPK Základní škola Vybíralova, P9 Protidrogový preventivní program pro žáky 6. tříd 65840 30000 30000
PPK Základní škola Hloubětínská, P9 PROgram primární PREVence 32000 20000 20000
KVČ KOB Tretra Praha Velikonoční a letní sportovní pobyt v přírodě spojený s tréninkem 10000 10000
STV KOB Tretra Praha Pořádání závodů poháru žactva (Praha) a pražského žebříčku ve Staré Huti (Středoč. kraj) 17000 10000
STV KOB Tretra Praha Pronájmy tělocvičny, doprava na závody, startovné a podpora celoročních aktivit Klubu orient. běhu 10000 10000 30000
SVZ PROSAZ Doma je doma 40000 30000 30000
SVZ 1. integrační centrum Integrace handicapovaných osob MČ Praha 14 – 2007 63600 30000 30000
SVZ SKP H. Počernice SKP H. Počernice – pečovatelská služba 100000 30000 30000
SVZ Marie Mádlová Osobní asistence zdravotně postiženému 80000 30000 30000
SVZ Integrační centrum zahrada v Praze 3 Komplexní péče pro handicapované občany Prahy 14 – klienty Integr. centra 44000 20000 20000
SVZ Centrum pro zdrav. postižené Kraje Praha Centrum pro zdravotně postižené občany Prahy 14 24816 20000 20000
SVZ Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých Zdravotně rehabilitační program s výukou 33600 20000 20000
SVZ Fokus Dům na půl cesty v systému komunitních služeb pro lidi s duševní nemocí 99600 40000 40000
SVZ Formika Podporované zaměstnávání v regionu hl. m. Praha 40000 20000 20000
SVZ Speciální domov mládeže SPMP Chotěšice Příprava mentálně postižené mládeže pro uplatnění na trhu práce 10000 5000 5000
STV SK Neptun Praha Pronájem bazénu a tělocvičny 200000 50000 50000
STV TJ Slavoj Tesla Hloubětín Rekonstrukce rozvodů vody v areálu oddílu tenisu 60509 50000 50000
STV FK King fotbalový oddíl Pronájmy hřišť, tělocvičen, vybavení mistrovské, tréninkové a výdaje s tím spojené 44051 20000 20000 
STV AQUA BLUES Nákup sportovního vybavení pro potápěčský klub 48000 30000 30000
STV TJ Sokol Hloubětín Nájemné na používání tělocvičen, ostatní akce oddílů sokolské všestrannosti 30000 30000 30000
STV Škola Taekwon-doo Dan-Gun Pronájmy tělovýchovných zařízení a sportovišť – Pronájem tělocvičen 38000 20000
STV Škola Taekwon-doo Dan-Gun Vybavení dětí a juniorů ochrannými pomůckami – chrániči 35000 10000 30000
STV PROTEBE humanitární sdružení Šach PROTEBE 25000 15000 15000
STV FlbK ZŠ Vybíralova Jarní florbalový turnaj a vybavení oddílu 42000 10000 10000
STV SK Spectrum Praha Školní softbalová liga 15000 10000
STV SK Spectrum Praha Pronájem hřiště 17500 10000 20000
STV Fit Studio D Pronájem tělovýchovných zařízení a sportovišť 55350 30000 30000
STV Hanušová Hana 5.stepařská přehlídka a exhibice moderní gymnastiky o pohár Pražské 14 40000 20000 20000
STV SK Prosek Praha Vybavení veřejně přístupných TV zařízení – časomíra s ukazatelem skóre pro basketbal 40000 20000
STV SK Prosek Praha Pronájmy tělovýchovných zařízení a sportovišť na Praze 14 – dívčí sportovní aktivity na Lehovci a spádovém území 40000 30000 50000
C E L K E M 5133890* 2000000 2000000
pozn.* – celková suma zahrnuje i projekty, které nebyly podpořeny a nejsou zde uvedeny