Samospráva ÚMČ Praha 14

1

Číslo Jednání Soubor
26/RMČ/2006 k informaci o současné situaci na ZŠ Gen. Janouška Otevřít dokument
25/RMČ/2006 k rozdělení kompetencí starosty a zástupců starosty v samostatné působnosti městské části Praha 14 Otevřít dokument
24/RMČ/2006 k podnětu na změnu ÚPn sídelního útvaru hl. m. Prahy funkčního využití části pozemku parc. č. 1389/1, 1389/3 k. ú. Hloubětín z kategorie smíšené obchodu a služeb SVO na čistě obytnou OB Otevřít dokument
23/RMČ/2006 k podnětu na změnu územního plánu hl. m. Prahy funkčního využití pozemku parc. č. 260/10 k. ú. Kyje z přírodní nelesní plochy ZN na všeobecně obytné území OV Otevřít dokument
22/RMČ/2006 k návrhu na poskytnutí příspěvku městské části Praha 14 na vybudování přečerpávací jímky splaškové kanalizace manželům Kamarádovým Otevřít dokument
21/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení optického připojení do pozemků parc. č. 170 a 2647/1, k. ú. Kyje se spol. Radiokomunikace, a. s. Otevřít dokument
20/RMČ/2006 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 5/1, za účelem zařízení staveniště pro akci střešní nástavby na bytovém domě Cíglerova č. p. 1087-1090, vše v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
19/RMČ/2006 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 656/5, k. ú. Hostavice, o výměře 32 m 2 manželům Tříškovým za cenu 1020 Kč/m 2 Otevřít dokument
18/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení topného kanálu do pozemku parc. č. 2668/3, k. ú. Kyje Otevřít dokument
17/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností Emil Frey ČR, s. r. o. na uložení kanalizační a plynové přípojky do pozemku parc. č. 2807/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
16/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění adresného záměru na pronájem části pozemku parc. č. 894, k. ú. Kyje, o výměře 380 m 2 Ing. Radislavu Malému a Andrzeji Groszekovi Otevřít dokument
15/RMČ/2006 k návrhu výběrového řízení na akci: Malování společných prostor Slévačská 905, Černý Most, Praha 9 a Rekonstrukce výtahů Kardašovská 625, 668, 670, Praha 9 Otevřít dokument
14/RMČ/2006 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
13/RMČ/2006 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
12/RMČ/2006 k návrhu na prodloužení nájmu o další 1 rok bytové jednotky č. 11, skončení nájmu skladu dohodou a zveřejnění adresného záměru v nebytových prostorách v objektu č. p. 1070 ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
11/RMČ/2006 k návrhu na souhlas se snížením roční sazby a s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v části objektu č. p. 691 ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
10/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
9/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 1041, ul. Doležalova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
8/RMČ/2006 XI. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006 Otevřít dokument
7/RMČ/2006 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a dalších rizik městské části Praha 14 dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Otevřít dokument
6/RMČ/2006 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3063424935 Otevřít dokument
5/RMČ/2006 k návrhu na podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora terénní práce 2007 Otevřít dokument
4/RMČ/2006 k návrhu na podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora terénní práce 2007 Otevřít dokument
3/RMČ/2006 k zajištění inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy, jehož správa je Statutem hl. m. Prahy svěřena městské části Praha 14, k 31. 12. 2006 Otevřít dokument
2/RMČ/2006 k návrhu na zřízení pracovního místa referent - přestupkář odboru Kanceláře starosty k 1. 1. 2007 Otevřít dokument
1/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument