Samospráva ÚMČ Praha 14

10

Číslo Jednání Soubor
191/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
192/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
193/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
194/RMČ/2015 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
195/RMČ/2015 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
196/RMČ/2015 k návrhu na postoupení pohledávek Otevřít dokument
197/RMČ/2015 k návrhu na souhlas se změnou účastníka nájemní smlouvy č.j.: 36/SMP/07 na straně nájemce v prostoru sloužícího podnikání v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
198/RMČ/2015 k návrhu na souhlas se zveřejněním adresného záměru na pronájem objektu č. p. 67 ulice Baštýřská, Praha 9 včetně pozemku parc. č. 696 a přilehlých pozemků parc. č. 697 a parc. č. 698 v k. ú. Hostavice pro neziskovou organizaci spolek Neposeda Otevřít dokument
199/RMČ/2015 k návrhu na zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Revize a servis na zařízení EPS a PZS v objektech Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
200/RMČ/2015 k návrhu na úpravu platu vedoucí odboru právních a kontrolních činností Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
201/RMČ/2015 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
202/RMČ/2015 k bezúplatnému převodu věcí movitých (použité výpočetní techniky) na příspěvkové organizace Otevřít dokument
203/RMČ/2015 k vyjádření městské části Praha 14 ke studii proveditelnosti na stavbu protihluková stěna při ulici Průmyslová, Praha 9 a Praha 14 Otevřít dokument
204/RMČ/2015 k obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Otevřít dokument
205/RMČ/2015 k návrhu na přijetí darů od sponzorů pro zajištění kampaně Den Země na Praze 14 Otevřít dokument
206/RMČ/2015 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - 2 ks počítačových jednotek Otevřít dokument
207/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 10068113 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí u projektu ZŠ Bří Venclíků - Energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
208/RMČ/2015 k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Bruselu Otevřít dokument
209/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení podzemního vedení 1kV do pozemku parc. č. 947, k. ú. Hostavice, se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
210/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2578/1 a 2845/13, k. ú. Kyje Otevřít dokument
211/RMČ/2015 k uzavření dohody k ukončení pachtovní smlouvy čj. 0190/2014/OSMI_OddMD/1070 na pacht části pozemku parc. č. 1760, díl č. 13, k. ú. Kyje Otevřít dokument
212/RMČ/2015 k uzavření pachtovní smlouvy na pozemek parc. č. 2087, k. ú. Kyje Otevřít dokument
213/RMČ/2015 ke zveřejnění záměru na pronájem ploch venkovních krytých a nekrytých parkovacích míst a podzemních garáží v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
214/RMČ/2015 k žádosti HMP SVM MHMP o stanovisko k pronájmu částí pozemků parc. č 159/1, parc. č. 159/2 v katastrálním území Černý Most Otevřít dokument
215/RMČ/2015 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 73/6 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
216/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o výpůjčce s možností provést stavbu Udržovací práce energetického zařízení (horkovod) při ul. Slévačská na části pozemku parc. č. 1072/182 zeleň, ostatní plocha, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument