Samospráva ÚMČ Praha 14

100

Číslo Jednání Soubor
574/RMČ/2010 k žádosti o prominutí zaplacených poplatků z prodlení ve výši 22.851 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 736 ulice Bobkova, Praha 9 a o jejich navrácení Otevřít dokument
590/RMČ/2010 informace o provedené kontrole výkonu státní správy na úseku matrik Otevřít dokument
585/RMČ/2010 k návrhu na schválení a vyřazení nabídek ve veřejném losování předložených na základě zveřejněné výzvy na pronájem bytů o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9 a v domě č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
589/RMČ/2010 k návrhu na zrušení veřejné soutěže formou licitace na odkup bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 625, Kardašovská ul., Praha 9 do osobního vlastnictví Otevřít dokument
578/RMČ/2010 k podání informace o povinnosti zajistit přístřeší pro žalované bytem Rochovská 764, Praha 9 na základě pravomocného rozsudku soudu Otevřít dokument
584/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
586/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 844, ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
576/RMČ/2010 k žádosti o prodloužení užívání poskytnutého přístřeší formou bytu v č. p. 736 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
595/RMČ/2010 k informaci o výsledku kontroly plnění opatření přijatých k odstranění zjištěných nedostatků na odboru občanskosprávním Otevřít dokument
594/RMČ/2010 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
588/RMČ/2010 k žádosti o vrácení jistiny 10.000 Kč po odstoupení nájemce od smlouvy o převodu jednotky v ulici Kardašovská č. p. 625, Praha 9 Otevřít dokument
581/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - mateřské školky v části objektu č. p. 530 ul. Sadská, Praha 9 Otevřít dokument
582/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemních smluv v nebytových prostorách objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
587/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu, ke kterému MHMP přislíbil přidělení dispozičního práva městské části Praha 14 Otevřít dokument
583/RMČ/2010 k návrhu na schválení podání žaloby na vyklizení z podnájmu bytu v č. p. 754 ulice Maňákova, Praha 9 z důvodu jeho neoprávněného užívání Otevřít dokument
575/RMČ/2010 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b), d) obč. zák. Otevřít dokument
580/RMČ/2010 k žádosti o znovupřidělení bytu v č. p. 748 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
592/RMČ/2010 k žádosti o stanovisko k umístění sídla nově založené obchodní společnosti v nemovitosti č. p. 1312, k. ú. Kyje Otevřít dokument
593/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2008/OSMI/0045 uzavřené dne 18. 7. 2008 Otevřít dokument
579/RMČ/2010 k žádosti o prodloužení užívání přístřeší formou bytu v č. p. 754 ulice Kardašovská, Praha 9 do 30. 9. 2011 Praha 9 Otevřít dokument
577/RMČ/2010 k návrhu na schválení prodloužení doby splatnosti zůstatku kupní ceny do 31. 12. 2010 při koupi bytu do osobního vlastnictví v č. p. 625 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
591/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k řízení o vydání změn vlny 07 ÚP SÚ HMP - změny č. Z 1891/07 a Z 1918/07 Otevřít dokument