Samospráva ÚMČ Praha 14

11

Číslo Jednání Soubor
217/RMČ/2015 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 do podnájmu v č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
218/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
219/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
220/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
221/RMČ/2015 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
222/RMČ/2015 k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 741 ulice Bryksova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
223/RMČ/2015 k návrhu na nesouhlas s opakovaným prodloužením termínu pro dodání rozhodnutí o změně účelu užívání a na souhlas s podáním výpovědi z nájmu prostoru v objektu č. p. 626 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
224/RMČ/2015 k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
225/RMČ/2015 k návrhu na schválení směrnice QS 61-01 V04 R00 Hospodaření s majetkem MČ Praha 14 Otevřít dokument
226/RMČ/2015 ke jmenování komise pro otevírání obálek u veřejných zakázek malého rozsahu Otevřít dokument
227/RMČ/2015 vyjádření městské části Praha 14 k žádosti o dočasné umístění stavby Ramirent -Zákaznické centrum na pozemku parc. č. 1241/2 k. ú. Hloubětín, ul. Zálužská Otevřít dokument
228/RMČ/2015 k návrhu stanoviska MČ Praha 14 k oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů o záměru Ekologická likvidace vozidel, parc. č. 2668/72, k. ú. Kyje, při ul. Nedokončená, Praha 14 Otevřít dokument
229/RMČ/2015 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., koncepce, Integrované strategie pro integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti Otevřít dokument
230/RMČ/2015 k návrhu připomínek MČ Praha 14 k návrhu novely nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává Tržní řád Otevřít dokument
231/RMČ/2015 k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 Otevřít dokument
232/RMČ/2015 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 a Blankou Ordóňezovou na pronájem garáže Otevřít dokument
233/RMČ/2015 k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou Otevřít dokument
234/RMČ/2015 k uzavření smlouvy č. 14201673 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí u projektu Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova č. p. 967, 968 a 969 Praha 14 Otevřít dokument
235/RMČ/2015 k zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Zajištění odborné psychologické pomoci formou komplexní činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
236/RMČ/2015 k převzetí spoluvlastnického podílu 1 na pozemcích parc. č. 831/10, parc. č. 1424/13, parc. č. 1637/2, parc. č. 2553/2 a parc. č. 2553/8 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
237/RMČ/2015 k uzavření souhlasného prohlášení o vlastnictví přístupové cesty na pozemku parc. č. 1204/1 k. ú. Kyje k domům č. p. 845-847 Otevřít dokument
238/RMČ/2015 k Memorandu o podpoře bezmotorové dopravy Otevřít dokument
239/RMČ/2015 ke jmenování člena redakční rady časopisu Čtrnáctka Otevřít dokument