Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

11

ČÍslo Jednání Soubor
187/RMČ/2019 ke jmenování Mgr. Bc. Jaromíra Horníčka do funkce ředitele Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700, IČ: 496 251 28 dokument
188/RMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k redukci hmoty parkovacího domu na 3 NP, ke změně v organizaci parkovacích míst a k obratišti BUS v rámci změny stavby před dokončením Obytného souboru Černý Most dokument
189/RMČ/2019 k návrhu na 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 dokument
190/RMČ/2019 ke kategorii B MA21 dokument
191/RMČ/2019 k uzavření smluv o výpůjčce pozemků k zajištění akcí MČ Praha 14 dokument
192/RMČ/2019 k návrhu na přijetí daru od sponzorů pro zajištění akce Den Země na Praze 14 pořádané dne 25. 4. 2019 dokument
193/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0501/2018/OI/1050 na akci Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská - opakované řízení dokument
194/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění a realizace zpracování Školního plánu mobility a dopravní studie v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II. vedeného pod reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073 dokument
195/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky Výstavba hřiště pro ZŠ Šimanovská čp. 16, Praha 9 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
196/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dokument
197/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka notebooků včetně kompletního příslušenství dokument
198/RMČ/2019 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2670/12 a části pozemku parc. č. 2670/1, k. ú. Kyje dokument
199/RMČ/2019 k návrhu na organizační změny v odboru Úřadu městské části Praha 14 dokument
200/RMČ/2019 k návrhu na souhlas s pracovní cestou člena Rady městské části Praha 14 dokument
201/RMČ/2019 k žádosti o změnu využití prostředků z dotace MČ Praha 14 udělené v roce 2019 dokument
202/RMČ/2019 k návrhu na poskytnutí odměny k životnímu jubileu ředitelky MŠ Zelenečská dokument
203/RMČ/2019 k návrhu na bezúplatný převod vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku parc. č. 757 v k. ú. Černý Most, do majetku MČ Praha 14 dokument
204/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene optického připojení komunikační sítě do pozemků parc. č. 566/87, 566/89 a 667/1, k. ú. Hloubětín dokument
205/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene optického připojení komunikační sítě do pozemku parc. č. 2665/89, k. ú. Kyje dokument
206/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 566/55, parc. č. 566/66, parc. č. 566/71, parc. č. 566/78, katastrální území Hloubětín dokument
207/RMČ/2019 k výpůjčce ploch určených k dočasnému záboru pro realizaci stavby Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) dokument
208/RMČ/2019 na udělení souhlasu s uvedením bytu městské části Praha 14 č. 745-002, Maňákova 745/13, Praha 9, jako sídla společnosti dokument
209/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 dokument