Samospráva ÚMČ Praha 14

12

Číslo Jednání Soubor
210/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
211/RMČ/2019 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 754, ul. Bobkova, Praha 9 na dobu neurčitou Otevřít dokument
212/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 ukončením nájemní smlouvy č. 165/2015 ze dne 4. 1. 2016 a uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem k bytu č. 14, o velikosti 3 + 1 v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
213/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 ukončením nájemní smlouvy č. 155/2012 ze dne 13. 8. 2012 a uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem k bytu č. 10, o velikosti 2 + 1 v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
214/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
215/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
216/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
217/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
218/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
219/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
220/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
221/RMČ/2019 k návrhu na určení dnů a doby svatebních obřadů v Galerii 14 a na uzavírání smluv o úhradě mimořádných nákladů spojených s konáním svatebních obřadů na území matričního Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
222/RMČ/2019 k návrhu na souhlas s pracovní cestou místostarostky městské části Praha 14 Otevřít dokument
223/RMČ/2019 k návrhu na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
224/RMČ/2019 k poskytnutí příspěvku na účast žáků 7. tříd na lyžařském výcvikovém kurzu pro základní školy zřizované městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
225/RMČ/2019 na souhlasné stanovisko k setrvání Mgr. Andrey Benešové ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 Otevřít dokument
226/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky - opakované řízení zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
227/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Odstranění havarijního stavu opěrné zdi v ul. Tálínská Otevřít dokument
228/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční služby - Izolační zeleň - Českobrodská Otevřít dokument
229/RMČ/2019 k souhlasu se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava balkónů - nám. Plukovníka Vlčka 692, za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnicí městské části Praha 14 QS 74 - 01 Zadávání veřejných zakázek a usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 7/ZMČ/2019 Rozpočet městské části Praha 14 a ke jmenování členů komise Otevřít dokument
230/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o spolupráci při vybudování komunikace a cyklostezky na Čihadlech se společností Landia - Rajský vrch 3 s. r. o., IČO 02876060 Otevřít dokument
231/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc. č. 708/2, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
232/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o výpůjčce na budovy sloužící k zájmové činnosti se společností Praha 14 kulturní Otevřít dokument
233/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 2008/OSMI/0045 sjednané se společností GELAI company, s. r. o. Otevřít dokument
234/RMČ/2019 k uzavření dohody mezi MČ Praha 14 a Pražskými službami, a.s., týkající se zimního úklidu chodníků v zimním období 2018/2019 Otevřít dokument