Samospráva ÚMČ Praha 14

12

Číslo Jednání Soubor
221/RMČ/2011 k návrhu na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce na stavební práce k projektu Základní škola Chvaletická - Energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
222/RMČ/2011 k návrhu na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce na stavební práce k projektu Základní škola Bří Venclíků - Energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
223/RMČ/2011 k návrhu na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce na stavební práce k projektu Základní škola Gen. Janouška - Energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
224/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v domě č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
225/RMČ/2011 k návrhu na souhlas s podnájmem bytu v domě č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
226/RMČ/2011 k návrhu na revokaci usnesení č. 167/RMČ/2011 ze dne 21. 3. 2011 Otevřít dokument
227/RMČ/2011 k žádosti na uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu v č. p. 747 ul. Bobkova, Praha 9 na dobu neurčitou Otevřít dokument
228/RMČ/2011 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
229/RMČ/2011 k návrhu na schválení prodloužení doby splatnosti zůstatku kupní ceny do 15. 5. 2011 při koupi bytu do osobního vlastnictví v č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
230/RMČ/2011 k návrhu na schválení udělování souhlasu přímo obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. v případech uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona,kdy se nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení pro úpravy v bytech a nebytových prostorách ve vlastnictví městské části Praha 14 Otevřít dokument
231/RMČ/2011 k návrhu na schválení návrhu plánu oprav na rok 2011 Otevřít dokument
232/RMČ/2011 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
233/RMČ/2011 k návrhu na přijetí darů od sponzorů pro zajištění akce Den Země dne 27. 4. 2011 Otevřít dokument
234/RMČ/2011 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
235/RMČ/2011 k návrhu na schválení podání žádosti MHMP k rozšíření Městského kamerového systému hl. m. Prahy Otevřít dokument
236/RMČ/2011 k návrhu na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Slovo 21 Otevřít dokument
237/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo ze dne 26. 5. 2004 uzavřené mezi Aip Safe, s. r. o. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
238/RMČ/2011 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s možností provést stavbu na cizím (obecním) pozemku parc. č. 2727/1, katastrální území Kyje, při ul. Tálínská, Praha 9 Otevřít dokument
239/RMČ/2011 k návrhu na uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1815/3 v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamního zařízení společnosti A.C.E. Media Ventures, Inc. Otevřít dokument
240/RMČ/2011 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2676 v k. ú. Kyje o velikosti 51 m 2 za účelem zřízení odstavné - manipulační plochy pro autoservis MOS Otevřít dokument
241/RMČ/2011 k prodeji části pozemku parc. č. 2665/89 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
242/RMČ/2011 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce MŠ Zelenečská č. p. 500, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce ZTI Otevřít dokument
243/RMČ/2011 k připomínkám k návrhu novely nařízení, kterým se vydává tržní řád Otevřít dokument
244/RMČ/2011 k vyjádření městské části Praha 14 k posudku o vlivech záměru Optimalizace železniční trati Lysá n. L. - Praha Vysočany dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů , v platném znění Otevřít dokument
245/RMČ/2011 k návrhu na podání žádosti o financování akce Park Borská organizací Nadace Proměny Otevřít dokument
246/RMČ/2011 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2010/2011 z hlavní činnosti Otevřít dokument
247/RMČ/2011 k setrvání ve funkci PaedDr. Ireny Valentové, ředitelky MŠ Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument