Samospráva ÚMČ Praha 14

14

Číslo Jednání Soubor
264/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o partnerství při realizaci dílčího projektu v rámci projektu Podpora integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2019 Otevřít dokument
265/RMČ/2019 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 749, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
266/RMČ/2019 k návrhu na schválení pronájmu prostor nesloužící k podnikání o celkové výměře 18,95 m2 v objektu č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
267/RMČ/2019 k návrhu na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické Otevřít dokument
268/RMČ/2019 k návrhu na ukončení správy bytů v objektech základních škol společností Správa majetku Praha 14, a. s. a jejich předání vlastníkovi Otevřít dokument
269/RMČ/2019 k zajištění bezpečnosti a zdraví osob v areálu Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
270/RMČ/2019 k návrhu stanoviska k návrhu novely Statutu hl. m. Prahy Otevřít dokument
271/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 k darovací smlouvě mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Landia Management, s.r.o., Evropská čp. 810/136, Praha 6 Otevřít dokument
272/RMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy u pozemku parc. č. 1325/1 a 1325/2 v kat. území Hloubětín Otevřít dokument
273/RMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy u pozemku parc. č. 1416 v kat. území Hloubětín Otevřít dokument
274/RMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy pozemků v kat. území Kyje - plochy z OP/OV-B, ZMK, LR, OP/OV-C na OV při prodloužené ul. Bodláková v úseku od ul. Branská k ul. Budovatelská Otevřít dokument
275/RMČ/2019 k návrhu na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
276/RMČ/2019 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2019 Otevřít dokument
277/RMČ/2019 k návrhu na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
278/RMČ/2019 k přijetí návratné finanční výpomoci od hl. m. Prahy Otevřít dokument
279/RMČ/2019 k dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, IČO 75122987 Otevřít dokument
280/RMČ/2019 k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 9 - Černý Most,Vybíralova 964, IČO: 61386618, Základní školy, Praha 9, Černý Most - Gen. Janouška 1006, IČO: 61386898 a Základní školy, Prahy 9 - Lehovec, Chvaletická 917, IČO: 61381233 Otevřít dokument
281/RMČ/2019 ke stanovení platu Mgr. Bc. Jaromíru Horníčkovi, řediteli Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
282/RMČ/2019 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 Otevřít dokument
283/RMČ/2019 k uložení odvodu příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 Otevřít dokument
284/RMČ/2019 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
285/RMČ/2019 k poskytnutí individuální dotace příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
286/RMČ/2019 k projektu Místní akční plán Praha 14 II. - schválení Strategického rámce MAP Praha 14 II. vč. investičních priorit a Agregovaného popisu potřeb škol (I.) Otevřít dokument
287/RMČ/2019 ke zpracování žádosti o podporu na realizaci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III. v rámci 119. výzvy Operačního programu Zaměstnanost Otevřít dokument
288/RMČ/2019 k uzavření dodatku ke smlouvě o financování projektu Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách II. v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR Otevřít dokument
289/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o financování projektu Nízkoprahové centrum JAHODA v Praze 14 v rámci Operačního programu Praha - pól růstu Otevřít dokument
290/RMČ/2019 k informaci o finančním vypořádání dotací poskytnutých v rámci dotačního programu pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018 z rozpočtu městské části Praha 14 Otevřít dokument
291/RMČ/2019 k informaci o finančním vypořádání dotací v programech Oblast 1 - sociální a návazné služby a Příspěvek na zajištění služby poskytnutých v roce 2018 z rozpočtu městské části Praha 14 Otevřít dokument
292/RMČ/2019 k návrhu na přidělení dotace do výše 50 tis. Kč v Oblasti 1 - sociální a návazné služby na roky 2019 - 2020 Otevřít dokument
293/RMČ/2019 k návrhu na přidělení dotací nad 50 tis. Kč v programu Oblast 1 - sociální a návazné služby na roky 2019-2020 Otevřít dokument
294/RMČ/2019 k žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví Otevřít dokument
295/RMČ/2019 k návrhu na schválení Účetní závěrky společnosti SP Černý Most, s.r.o., za rok 2018 Otevřít dokument
296/RMČ/2019 k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti SP Černý Most, s.r.o., za rok 2018 Otevřít dokument
297/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0621/2018/OI/1050 uzavřené k projektu Energetická renovace objektu ZŠ Bří Venclíků II. Otevřít dokument
298/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 5 k SoD č. j. 0563/2018/OI/1050 na akci Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská - opakované řízení Otevřít dokument
299/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky Výstavba hřiště pro ZŠ Šimanovská čp. 16, Praha 9 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
300/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dětské hřiště v ulici Mochovská Otevřít dokument
301/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky na stavební práce Výstavba polytechnických zahrad III. Praha 14 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
302/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci Severovýchodní cyklomagistrála - etapa 6.3. Otevřít dokument
303/RMČ/2019 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění služby související se zpracováním strategických dokumentů MČ Praha 14 - Generel dopravy (analytická a návrhová část) a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021 - 2022, včetně zajištění vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení, vedeného pod reg. č. CZ.03.4.74/0.0/ 0.0/17_118/0010073 Otevřít dokument
304/RMČ/2019 k převzetí pozemků na Čihadlech od Státního pozemkového úřadu Otevřít dokument
305/RMČ/2019 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 925, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
306/RMČ/2019 k prodeji části pozemku parc. č. 1072/20, k. ú. Hloubětín o výměře 19 m2 Otevřít dokument
307/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemek parc. č. 2587/37, k. ú. Kyje s vybudovanou komunikací Otevřít dokument
308/RMČ/2019 k prodloužení smluvního vztahu se spol. GARTAL rezidence Hloubětín, s. r. o. (dříve Alex rezidence) Otevřít dokument
309/RMČ/2019 stanovisko Rady městské části Praha 14 k realizaci bytové politiky HMP Otevřít dokument
310/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
311/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 845, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
312/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
313/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
314/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
315/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
316/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
317/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
318/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 17 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
319/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání č. j.: 0561/2018/SMP14/11070 ze dne 24. 9. 2018 na prostory v objektu č. p. 755, ul. Bobkova, a to na dobu určitou 5 let Otevřít dokument
320/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu NN do pozemků parc. č. 2544/9 a parc. č. 2801, k. ú. Kyje Otevřít dokument
321/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 1068/7, parc. č. 1068/8, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
322/RMČ/2019 k návrhu na udělení souhlasu s uvedením bytu městské části Praha 14 č. 737-001, Bobkova 737/24, Praha 9, jako sídla společnosti Otevřít dokument