Samospráva ÚMČ Praha 14

14

Číslo Jednání Soubor
285/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
286/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
287/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
288/RMČ/2015 k návrhu na souhlas s podnájmem bytu v č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
289/RMČ/2015 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
290/RMČ/2015 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
291/RMČ/2015 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
292/RMČ/2015 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy pro spolek Neposeda do části prostor v objektu č. p. 1002, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
293/RMČ/2015 k návrhu na schválení pronájmu objektu č. p. 67 ulice Baštýřská, Praha 9 a přilehlých pozemků parc. č. 697 a parc. č. 698 v k. ú. Hostavice s vítězem výběrového řízení, spolkem Neposeda a uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci Otevřít dokument
294/RMČ/2015 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy pro nově založenou společnost RTG Parník, s.r.o. do prostoru sloužícího podnikání v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
295/RMČ/2015 k návrhu na schválení Výroční zprávy a Účetní závěrky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. za rok 2014 Otevřít dokument
296/RMČ/2015 k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. za rok 2014 Otevřít dokument
297/RMČ/2015 k návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce členů statutárních orgánů obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. Otevřít dokument
298/RMČ/2015 k návrhu odpovědi na stížnost pana Pavla Čížka ve věci krátkých příčných živičných prahů na území MČ Praha 14 Otevřít dokument
299/RMČ/2015 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
300/RMČ/2015 k návrhu na účast politika Zdravé MČ na Letní škole NSZM 2015 v Jilemnici Otevřít dokument
301/RMČ/2015 k ověřeným příležitostem z Dětského fóra 2015 a Veřejného fóra 2015 a stanovení garantů k oveřeným příležitostem MČ Praha 14 Otevřít dokument
302/RMČ/2015 k sazebníku nájemného Praha 14 kulturní platného ode dne 1. 9. 2015 Otevřít dokument
303/RMČ/2015 ke stanovisku MČ Praha 14 k prodloužení užívání dočasné stavby na pozemku parc. č. 84/3 v k. ú. Kyje při ul. Broumarská Otevřít dokument
304/RMČ/2015 k informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2014 Otevřít dokument
305/RMČ/2015 k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2014 Otevřít dokument
306/RMČ/2015 k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2014 a jeho rozdělení příspěvkovým organizacím zřizovaným městskou částí Praha 14 za rok 2014 Otevřít dokument
307/RMČ/2015 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2015 Otevřít dokument
308/RMČ/2015 k návrhu na informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé ZŠ a MŠ Otevřít dokument
309/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy, Praha 9 - Jahodnice, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
310/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
311/RMČ/2015 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 11057A o nájmu části nemovitosti - Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
312/RMČ/2015 k návrhu na ocenění vítězů školní ankety Ámos základních škol městské části Praha 14 u příležitosti ukončení školního roku 2014/2015 Otevřít dokument
313/RMČ/2015 k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce Rekonstrukce sportoviště v areálu ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova Otevřít dokument
314/RMČ/2015 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Revize a servis na zařízení EPS a PZS v objektech Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
315/RMČ/2015 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Provozní podpora systému PROXIO Otevřít dokument
316/RMČ/2015 k vyhodnocení nového zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14 Otevřít dokument
317/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14170683 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostřprojektu Snížení energetické náročnosti stavby - sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14 Otevřít dokument
318/RMČ/2015 k objednání prací nezbytných k odstranění následků pojistné události v ZŠ Hloubětínská Otevřít dokument
319/RMČ/2015 k záměru na pronájem ploch venkovních krytých a nekrytých parkovacích míst a podzemních garáží v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
320/RMČ/2015 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2578/3, k. ú. Kyje, za účelem umístění reklamní a informační tabule Otevřít dokument
321/RMČ/2015 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
322/RMČ/2015 k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1760, díl č. 11, o výměře 480 m 2 , k. ú. Kyje Otevřít dokument
323/RMČ/2015 k žádosti o odkoupení části pozemku parc. č. 2812/12, k. ú. Kyje Otevřít dokument
324/RMČ/2015 k odnětí pozemků parc. č. 92/2 a parc. č. 92/5, k. ú. Černý Most, a nově vybudovaných parkovacích míst v ulici Vlčkova ze svěřené správy MČ Praha 14 do správy MHMP resp. TSK hl. m. Prahy Otevřít dokument
325/RMČ/2015 k návrhu hodnotící zprávy k plánu zimní údržby místních komunikací za období od 1. 11. 2014 do 31. 3. 2015 Otevřít dokument