Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

15

ČÍslo Jednání Soubor
323/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 0632/2018/OI/1101 o poskytování právních služeb dokument
324/RMČ/2019 k návrhu na schválení pronájmu prostor sloužící podnikání o celkové výměře 104,60 m2 v objektu č. p. 844, ul. Gen. Janouška, Praha 9 dokument
325/RMČ/2019 k návrhu na schválení slevy na nájemném, ve formě jeho dočasného snížení, za ztížené užívání bytové jednotky č. 1, Šebelova 875, 198 00 Praha 9 v období od 10. 11. 2018 do 30. 4. 2019 dokument
326/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
327/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
328/RMČ/2019 k návrhu na přidělení dotací v oblasti Příspěvek na zajištění služby v roce 2019 dokument
329/RMČ/2019 k informaci o uprázdnění mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
330/RMČ/2019 k návrhu na jmenování člena Redakční rady časopisu Čtrnáctka dokument
331/RMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru Rezidenční výstavba Emila Kolbena dokument
332/RMČ/2019 k návrhu na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 dokument
333/RMČ/2019 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 dokument
334/RMČ/2019 k návrhu na ocenění vítězů školní ankety Ámos základních škol městské části Praha 14 u příležitosti ukončení školního roku 2018/2019 dokument
335/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku k zajištění akce MČ Praha 14 dokument
336/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o financování projektu Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické učebny a výtah v rámci Operačního programu - Praha pól růstu ČR dokument
337/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dokument
338/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
339/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Úpravy vjezdu a bezbariérové napojení farního pozemku u kostela sv. Jiří v Hloubětíně na pozemek KC H55 dokument
340/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby ZŠ Vybíralova - Projektové práce - Rekonstrukce elektroinstalace slaboproudu a silnoproudu dokument
341/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci Altán MŠ Paculova, Globus za lepší svět dokument
342/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Outsourcing ICT pro městskou část Praha 14 dokument
343/RMČ/2019 ke zrušení veřejné zakázky Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně realizovanou formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
344/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z vydaného územního rozhodnutí na stavbu Vybíralka 25 ZŠ a MŠ hospodaření s dešťovou vodou, městská část Praha 14, Praha 9 dokument
345/RMČ/2019 k požadavku společnosti Ekologické a Inženýrské stavby, spol. s r. o. dokument
346/RMČ/2019 k podání žádosti o dotaci na zajištění projektové dokumentace na zastávky Praha - Jiráskova čtvrť, Praha - Jahodnice a Praha - Hostavice dokument
347/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 2807/1, katastrální území Kyje dokument
348/RMČ/2019 stanovisko Rady městské části Praha 14 ohledně rekonstrukce DS Bojčenkova dokument