Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

15

ČÍslo Jednání Soubor
326/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
327/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 dokument
328/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 846, ul. Gen. Janouška, Praha 9 dokument
329/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
330/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
331/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 dokument
332/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 dokument
333/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 dokument
334/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení pronájmu pokoje v ubytovně ZŠ Chvaletická 918 (Rochovská 692), Praha 9 dokument
335/RMČ/2015 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + 0 v č. p. 765, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího dokument
336/RMČ/2015 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník, popřípadě pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník dokument
337/RMČ/2015 k žádosti o prodloužení doby úschovy movitých věcí v exekučním skladu dokument
338/RMČ/2015 k návrhu na jmenování nového člena dozorčí rady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. dokument
339/RMČ/2015 k návrhu na změnu organizační struktury v odboru dopravy a ochrany prostředí dokument
340/RMČ/2015 k informaci o provedení kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku matrik dokument
341/RMČ/2015 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
342/RMČ/2015 k návrhu na úpravu Statutu a jednacího řádu Strategického týmu pro řízení a rozvoj dokument
343/RMČ/2015 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemku parc. č. 2527 a parc. č. 2531 k. ú. Kyje z funkční plochy ZMK na OB při ul. Bodláková dokument
344/RMČ/2015 na změnu využití finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 14 na základě grantového řízení v roce 2014 dokument
345/RMČ/2015 na mimořádnou změnu využití finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 14 na základě grantového řízení v roce 2014 dokument
346/RMČ/2015 k návrhu na uzavření smlouvy o realizaci projektu Městská část Praha 14 - Street Work&Fun dokument
347/RMČ/2015 k návrhu na 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 dokument
348/RMČ/2015 k návrhu na 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 dokument
349/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 dokument
350/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 dokument
351/RMČ/2015 k návrhu na zvýšení osobního příplatku Heleny Zychové, DiS., ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 dokument
352/RMČ/2015 k návrhu na schválení Účetní závěrky SP Černý Most, s. r. o. za rok 2014 dokument
353/RMČ/2015 k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku SP Černý Most, s. r. o. za rok 2014 dokument
354/RMČ/2015 k návrhu na přidělení dotací v oblasti Příspěvek na zajištění služby v roce 2015 dokument
355/RMČ/2015 k žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve vybraných sociálních oblastech dokument
356/RMČ/2015 k návrhu na vydání souhlasu obce ve formě závazného stanoviska dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů dokument
357/RMČ/2015 k provedení úprav zahrady MŠ Vybíralova 968 dokument
358/RMČ/2015 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění odborných konzultací, poradenství, pomoci a základní diagnostiky dětí v působnosti OSPOD ÚMČ Praha 14 a poskytování poradenství pracovníkům OSPOD dokument
359/RMČ/2015 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 nábytkem dokument
360/RMČ/2015 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastro-zařízením a bílou technikou dokument
361/RMČ/2015 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Revize elektrických zařízení dokument
362/RMČ/2015 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 výpočetní technikou dokument
363/RMČ/2015 k zahájení zjednodušeného podlimitního řízení k veřejné zakázce na služby Ostraha objektů městské části Praha 14 dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dokument
364/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2011/OSMI/0036 za účelem změny platebních podmínek dokument
365/RMČ/2015 k uzavření dvou smluv o smlouvě budoucí o zřízení elektro přípojek v Hostavicích v ulicích Dřínovská a Jezdovická dokument
366/RMČ/2015 k uzavření pachtovní smlouvy na pozemek parc. č. 110/1, k. ú. Kyje dokument
367/RMČ/2015 ke změně osoby nájemce pozemku parc. č. 2019 v k. ú. Kyje dokument
368/RMČ/2015 k odpovědi na petici občanů4 Petice na záchranu zeleně a klidové zóny mezi domy Kukelská 903 a 904, evidovanou pod číslem PE-1/2015, podanou dne 11. 6. 2015 dokument