Samospráva ÚMČ Praha 14

15

Číslo Jednání Soubor
349/RMČ/2007 k návrhu výběrového řízení na akci: Oprava oken, výměna za plastová, ul. Rochovská 757 - 758, Praha 9 a na akci Oprava oken, výměna za plastová, Arcus s. r. o., ul. Kardašovská 691, Praha 9 Otevřít dokument
333/RMČ/2007 k návrhu na schválení darovací smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a firmou GYNCENTRUM, s. r. o. Otevřít dokument
359/RMČ/2007 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu rekonstrukce zdroje tepla MŠ Šestajovická č. p. 253, Praha 14 - Hloubětín Otevřít dokument
340/RMČ/2007 k uplatnění práva na přiměřenou slevu nájemného za užívání bytu v č. p. 1089 ulice Cíglerova, Praha 9 Otevřít dokument
351/RMČ/2007 k navýšení ceny ročního nájmu pozemků o inflační koeficient Otevřít dokument
353/RMČ/2007 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků v k. ú. Hloubětín parc. č. 2000 a 2001 panu Ing. Františku Valentovi, bytem Bílkova 132, Praha 1 Otevřít dokument
352/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky optického kabelu do pozemků parc. č. 1695/1 a 2886/1, k. ú. Kyje, se společností Karneval Media, s. r. o. Otevřít dokument
362/RMČ/2007 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu opravy motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
350/RMČ/2007 k návrhu výběrového řízení na akci: Oprava soc. zařízení pav. D 1 a 2 patro 4x, ZŠ Gen. Janouška, Praha 9 a na akci Oprava spodního vjezdu ZŠ Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
357/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 - dodávka informační techniky a nábytku Otevřít dokument
337/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
348/RMČ/2007 k návrhu výběrového řízení na akci: Oprava rozvodů vody SV,TUV, přízemí pav.D, ZŠ Gen. Janouška, Praha 9, na akci Malování kuchyně, jídelny a 10 tříd (vč. PVC) ZŠ Gen. Janouška, Praha 9 a na akci Oprava chodeb pav. D 1/2 patro (dlažba, malování oprava stěn) Praha 9 Otevřít dokument
341/RMČ/2007 k uplatnění práva na přiměřenou slevu nájemného za užívání bytu v č. p. 743 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
346/RMČ/2007 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 13.456 Kč vyčíslených za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 1053 ulice Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
343/RMČ/2007 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek Otevřít dokument
364/RMČ/2007 k návrhu na ocenění nejlepších pedagogů městské části Praha 14 v roce 2007 u příležitosti ukončení školního roku 2006/2007 Otevřít dokument
339/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o provedení veřejné soutěže formou licitace Otevřít dokument
336/RMČ/2007 plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. čtvrtletí roku 2007 Otevřít dokument
345/RMČ/2007 k návrhu na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 156.458 Kč odpovídající dluhu na nájemném za užívání nebytových prostor v ulici Maňákova č. p. 813, Praha 9 Otevřít dokument
332/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
334/RMČ/2007 k návrhu na schválení dodatku ke smlouvě uzavřené mezi Ing. Bayerem Igorem, IČ 44574304 a městskou částí Praha 14 o zajištění produkce při kulturně multisportovní akci Černý Most sportuje 2007 Otevřít dokument
347/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou a zveřejnění adresného záměru v nebytových prostorách v objektu č. p. 695 nám. Plk. Vlčka Praha 9 Otevřít dokument
358/RMČ/2007 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace MŠ Sebelova č. p. 874, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
360/RMČ/2007 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu rekonstrukce vnitřních rozvodů vody MŠ Gen. Janouška č. p. 1005, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
344/RMČ/2007 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek v souladu s metodickým pokynem ze dne 22. 1. 2007 Otevřít dokument
335/RMČ/2007 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2007 Otevřít dokument
363/RMČ/2007 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu úklid, blokové čištění komunikací a jejich zimní údržba na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
354/RMČ/2007 k žádosti MHMP o projednání odejmutí pozemku parc. č. 1012 v k. ú. Hostavice ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
356/RMČ/2007 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu instalace a oprava dopravního značení a dopravního zařízení Otevřít dokument
342/RMČ/2007 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci: Oprava havárie podlahy a sklepních kójí v suterénu bytového domu Cíglerova č. p. 1090, Praha 9 Otevřít dokument
338/RMČ/2007 k návrhu Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
361/RMČ/2007 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu rekonstrukce podlahy tělocvičny a nářaďovny v horní a v dolní budově Základní školy Chvaletická č. p. 918, Praha 14 - Hloubětín Otevřít dokument
355/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelového tunelu a kanalizační přípojky do pozemků parc. č. 2582/1 a 2582/3 v k. ú. Hloubětín se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument