Samospráva ÚMČ Praha 14

16

Číslo Jednání Soubor
371/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
372/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
373/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
374/RMČ/2015 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
375/RMČ/2015 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
376/RMČ/2015 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
377/RMČ/2015 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
378/RMČ/2015 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 742, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
379/RMČ/2015 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
380/RMČ/2015 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
381/RMČ/2015 k návrhu na podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu a jiného obdobně závažného důvodu pro vypovězení nájmu bytu dle § 2288, odstavec 1), písmeno a), d) zákona Občanský zákoník Otevřít dokument
382/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
383/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
384/RMČ/2015 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
385/RMČ/2015 k žádosti o snížení nájemného za užívání bytu v č. p. 739, Bobkova ul., Praha 9 za období od 1. 3. 2015 do odstranění závady v bytě Otevřít dokument
386/RMČ/2015 k návrhu na schválení pronájmu reklamní plochy na části zdi na pozemku parc. č. 698 v k. ú. Hostavice, která je součástí areálu budovy v ulici Baštýřská č. p. 67, pro společnost Domanský s. r. o. a uzavření smlouvy o nájmu reklamní plochy Otevřít dokument
387/RMČ/2015 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou prostoru o výměře 1 m 2 ve vstupní hale objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
388/RMČ/2015 k návrhu na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 Otevřít dokument
389/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 Otevřít dokument
390/RMČ/2015 k uložení odvodu příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 do rozpočtu zřizovatele MČ Praha 14 Otevřít dokument
391/RMČ/2015 k uložení odvodu příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 do rozpočtu zřizovatele MČ Praha 14 Otevřít dokument
392/RMČ/2015 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 a Soukromou střední odbornou školou START, s. r. o. Otevřít dokument
393/RMČ/2015 k návrhu na souhlas k navýšení kapacity školní družiny od školního roku 2015/2016 v Základní škole, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
394/RMČ/2015 k návrhu na uzavření darovací smlouvy za účelem Renovace a vylepšení interiéru Plechárny Otevřít dokument
395/RMČ/2015 ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 výpočetní technikou Otevřít dokument
396/RMČ/2015 k vyhodnocení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce Rekonstrukce sportoviště v areálu ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova Otevřít dokument
397/RMČ/2015 k vyhodnocení zjednodušeného zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Ostraha objektů městské části Praha 14 Otevřít dokument
398/RMČ/2015 ke stanovení výše ceny zemního plynu na rok 2016 pro objekty ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
399/RMČ/2015 k žádosti o svěření pozemků v Centrálním parku v k. ú. Černý Most z majetku hl. m. Prahy do správy MČ Praha 14 Otevřít dokument
400/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky optického kabelu do pozemků parc. č. 939/1 a 946, v k. ú. Hostavice, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Otevřít dokument
401/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 1386 a parc. č. 1387, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
402/RMČ/2015 k doplnění předběžného souhlasu k realizaci akce Protipovodňové úpravy Rokytky v ř. km 11,1-11,67 daného usnesením č. 423/RMČ/2014 Otevřít dokument
403/RMČ/2015 k žádosti o vzdání se předkupního práva k bytové jednotce 625/36, k. ú. Hloubětín, před uplynutím sjednané lhůty Otevřít dokument
404/RMČ/2015 k revokaci usnesení č. 322/RMČ/2015 k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc.č. 1760, díl č. 11, k.ú. Kyje Otevřít dokument