Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

19

ČÍslo Jednání Soubor
486/RMČ/2019 k návrhu na podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2020 dokument
487/RMČ/2019 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2019 dokument
488/RMČ/2019 k návrhu na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 dokument
489/RMČ/2019 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 dokument
490/RMČ/2019 k návrhu na souhlas k přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Obědy pro děti dokument
491/RMČ/2019 k návrhu na navýšení platu Mgr. Bc. Jaromíru Horníčkovi, řediteli Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 za výkon funkce koordinátora školního vzdělávacího programu dle § 133 zákoníku práce a § 9 vyhlášky 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků dokument
492/RMČ/2019 k návrhuna poskytnutí odměny vedoucí pověřené řízením příspěvkové organizace Praha 14 kulturní dokument
493/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0239/2019/OI/1050 na akci Stavební úpravy učebny chemie v ZŠ Generála Janouška dokument
494/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0376/2019/OI/1050 na akci Úpravy vjezdu a bezbariérové napojení farního pozemku u kostela sv. Jiří v Hloubětíně na pozemek KC H55 dokument
495/RMČ/2019 k uzavření dodatku č.4 k SoDč.j. 0600/2018/OI/1050 na akci Komunitní centrum Hloubětínská 55 - zahrada dokument
496/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0218/2019/OI/1050 na akci Stavební úpravy a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12 dokument
497/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0272/2019/OI/1050 na akci Výstavba hřiště pro ZŠ Šimanovská čp. 16, Praha 9 dokument
498/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 2 k SoDč.j. 0621/2018/OI/1050 uzavřené k projektu Energetická renovace objektu ZŠ Bří Venclíků II. dokument
499/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoDč.j. 0408/2019/OI/1050 na akci Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah - Dílčí část 1) Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 dokument
500/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0322/2019/OI/1050 uzavřené k projektu Energetická renovace objektu ZŠ Vybíralova dokument
501/RMČ/2019 k odepsání nedokončených investičních akcí z účtu 04211 - ORJ 5, 042 12 - ORJ 5 a 042 20 - ORJ 7 dokument
502/RMČ/2019 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 117, katastrální území Černý Most dokument
503/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. j. 0580/2015/SMP14/1070, ze dne 12. 11. 2015, se společností ARCUS, spol. s r.o. dokument
504/RMČ/2019 k souhlasu s pracovní cestou místostarostky v rámci projektu Místní akční plán Praha 14 II. dokument
505/RMČ/2019 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument
506/RMČ/2019 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Sada 40 tabletů s nabíjecími boxy a dalším příslušenstvím pro potřeby ZŠ Chvaletická dokument
507/RMČ/2019 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění dotačního managementu na akce - Energetická renovace 4 základních škol na Praze 14 dokument
508/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 6 o velikosti 1+0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
509/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 10o velikosti 1+0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
510/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
511/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
512/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
513/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s Mateřskou školou, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71, příspěvkové organizace, IČO: 07020724 dokument
514/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc. č. 708/2, k. ú. Hloubětín dokument
515/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2773/1 a 2779/1, k. ú. Kyje dokument
516/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení do pozemku parc. č. 1386, k. ú. Hloubětín dokument