Samospráva ÚMČ Praha 14

19

Číslo Jednání Soubor
478/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
479/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
480/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 844, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
481/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
482/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
483/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 846, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
484/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
485/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
486/RMČ/2015 k návrhu na souhlas s prodloužením podnájmu bytu v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
487/RMČ/2015 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
488/RMČ/2015 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
489/RMČ/2015 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 742, Bryksova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
490/RMČ/2015 k návrhu na revokaci usnesení č. 378/RMČ/2015 ze dne 13. 7. 2015 Otevřít dokument
491/RMČ/2015 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
492/RMČ/2015 k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládající společnost do prostoru v objektu č. p. 754 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
493/RMČ/2015 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách v objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
494/RMČ/2015 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
495/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 11 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
496/RMČ/2015 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
497/RMČ/2015 k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Vídně Otevřít dokument
498/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu mezi městskou částí Praha 14 a Ministerstvem práce a sociálních věcí Otevřít dokument
499/RMČ/2015 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2015 Otevřít dokument
500/RMČ/2015 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
501/RMČ/2015 k návrhu na jmenování člena komise pro komunitní plánování a MA21 Otevřít dokument
502/RMČ/2015 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na projekt Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
503/RMČ/2015 k vydání dodatku č. 1 ke zřizovacím listinám Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 a Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500, zřízené městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
504/RMČ/2015 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Obědy pro děti Otevřít dokument
505/RMČ/2015 k návrhu na zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Výroba tiskovin (tisk propagačních materiálů a novin) Otevřít dokument
506/RMČ/2015 k vyhodnocení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky Vybavení budov ZŠ, MŠ a Úřadu městské části Praha 14 výpočetní technikou Otevřít dokument
507/RMČ/2015 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Odvodnění areálových zpevněných ploch u pavilonů 1. stupně ZŠ Chvaletická Otevřít dokument
508/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0356/2015/OI_OddI/1050 ze dne 12. 8. 2015 na realizaci projektu Sportoviště ZŠ Vybíralova - Rekonstrukce běžeckého oválu Otevřít dokument
509/RMČ/2015 k žádosti MHMP SVM o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 2665/467, k. ú. Kyje Otevřít dokument
510/RMČ/2015 k pronájmu pozemku parc. č. 807/1, k. ú. Hloubětín k umístění reklamního zařízení Otevřít dokument
511/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 2784, parc. č. 2785, parc. č. 2786, parc. č. 2787, katastrální území Kyje Otevřít dokument
512/RMČ/2015 ke svěření pozemku PK 472/8, k. ú. Kyje, z majetku hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 k umístění rozhledny DOUBRAVKA (TRIFID) Otevřít dokument
513/RMČ/2015 ke svěření pozemku parc. č. 1384/1, k. ú. Kyje, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
514/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení komunikačního kabelu do pozemku parc. č. 2665/89, k. ú. Kyje Otevřít dokument
515/RMČ/2015 k návrhu na schválení postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného městské části Praha 14, znění vzorového návrhu všem oprávněným nájemcům k odkoupení bytové jednotky a vzorové smlouvy o složení zálohy na budoucí převod vlastnictví bytové jednotky Otevřít dokument