Samospráva ÚMČ Praha 14

19

Číslo Jednání Soubor
432/RMČ/2007 ke smlouvám o partnerství a poskytování služeb při realizaci projektu v rámci programu prevence kriminality Partnerství 2007 Otevřít dokument
449/RMČ/2007 k návrhu na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo rekonstrukce vnitřní plochy atletického areálu na umělý povrch ZŠ Chvaletická na kvalitnější oplocení Otevřít dokument
436/RMČ/2007 na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
454/RMČ/2007 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Komunikace - Jiráskova čtvrť -2.etapa, komunikace Dvořišťská a chodníky komunikací přilehlých - podobjekt 01 Dvořišťská a podobjekt 02 Podlišovská Otevřít dokument
448/RMČ/2007 k úpravě smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene elektrické přípojky do pozemků ve svěřené správě MČ Praha 14 v souvislosti s výstavbou bytového komplexu spol. SKANSKA v Hostavicích Otevřít dokument
431/RMČ/2007 na zřízení pracovního místa v oddělení majetkových dispozic odboru ekonomiky a správy majetku Otevřít dokument
440/RMČ/2007 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2+1 v čp. 905, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
450/RMČ/2007 vyjádření MČ Praha 14 k výjimečně přípustnému umístění stavby čerpací stanice pohonných hmot na pozemek parc.č. 887/1 kat.ú.Hostavice Otevřít dokument
452/RMČ/2007 na zadání veřejné zakázky malého rozsahu: Pěstební zásahy v zámeckém parku v Hostavicích dle ust. zákona č. 137/2006 Sb. Otevřít dokument
434/RMČ/2007 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2007 Otevřít dokument
456/RMČ/2007 na prodloužení smlouvy na pronájem nebytového prostoru MŠ Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
443/RMČ/2007 k návrhu na zrušení veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3+1 v čp. 745, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
453/RMČ/2007 na zadání veřejné zakázky malého rozsahu : Doplnění herních prvků na stávající dětská hřiště na MČ Praha 14 dle ust. zákona č. 137/2006 Sb. Otevřít dokument
437/RMČ/2007 na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
446/RMČ/2007 na schválení osoby znalce za účelem zpracování znaleckého posudku na zhodnocení budovy čp. 902 v ulici Generála Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
445/RMČ/2007 k návrhu výběrového řízení na akci: Oprava oken, výměna za plastová - ul. Rochovská 764 -767, Praha 9, a na akci: Zastřešení sjezdů do garáží F a E, Černý Most, Praha 9 Otevřít dokument
447/RMČ/2007 ke změně jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene ve prospěch spol. Pražská plynárenská, a. s. na pokládku potrubí v ulici Broumarská Otevřít dokument
439/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu polikliniky čp. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
430/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
451/RMČ/2007 na zadání veřejné zakázky malého rozsahu: Opravy motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
435/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1+ 0, čp. 645, ul.Kbelská, Praha 9 Otevřít dokument
455/RMČ/2007 k návrhu zadání Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy Otevřít dokument
442/RMČ/2007 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3+1 v čp. 753, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
444/RMČ/2007 k návrhu výběrového řízení na akci: Rekonstrukce střechy Rochovská 768-772, Praha 9, a na akci: Zprovoznění vzduchotechniky Zdravotní středisko Parník Gen. Janouška 902, Praha 9 Otevřít dokument
433/RMČ/2007 na zakoupení nového služebního vozu Škoda Superb Comfort 2,0 TDI PD 103 kW a odprodej služebních vozů Škoda Octavia 2,0 SLX a Škoda Superb protiúčtem Otevřít dokument
438/RMČ/2007 k návrhu na rozšíření účelu nájmu v nebytových prostorách v objektu čp. 736 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
441/RMČ/2007 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3+1 v čp. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
458/RMČ/2007 k uzavření Dodatku č.3 (zúčtovací) k pojistné smlouvě č. 226496370-7- havarijní pojištění vozidel mezi pojišťovnou Kooperativa, a.s. a městskou částí Praha 14
457/RMČ/2007 na vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu Internetové připojení městské části Praha 14 v objektu čp. 745, ul.Maňákova, Praha 9
428/RMČ/2007 k rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce výměna stávajících oken a dveří za plastová ZŠ Vybíralova č. p. 964, Praha 14 - Černý Most, pavilony C,D,E Otevřít dokument
429/RMČ/2007 k návrhu ke změně rozpočtu v projektu Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 Otevřít dokument