Samospráva ÚMČ Praha 14

2

Číslo Jednání Soubor
27/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
28/RMČ/2006 k informaci o uprázdnění mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
29/RMČ/2006 k návrhu na složení Redakční rady Listů Prahy 14 Otevřít dokument
30/RMČ/2006 k návrhu na změnu ve funkci vedoucího řídící skupiny komunitního plánování Otevřít dokument
31/RMČ/2006 k návrhu na zřízení komisí Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
32/RMČ/2006 k návrhu na jmenování předsedů a členů kontrolního a finančního výboru Otevřít dokument
33/RMČ/2006 k souhlasu s použitím znaku městské části Praha 14 Otevřít dokument
34/RMČ/2006 k návrhu na prodloužení pracovního poměru vedoucího odboru ekonomiky a správy majetku Otevřít dokument
35/RMČ/2006 k návrhu Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
36/RMČ/2006 k návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2007 Otevřít dokument
37/RMČ/2006 plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. - III. čtvrtletí roku 2006 Otevřít dokument
38/RMČ/2006 XII. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006 Otevřít dokument
39/RMČ/2006 k návrhu na schválení plánu oprav na rok 2007 Otevřít dokument
40/RMČ/2006 k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
41/RMČ/2006 k návrhu na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru na rok 2007 Otevřít dokument
42/RMČ/2006 k návrhu na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro rok 2007 a matrikářkám za zajišťování svatebních obřadů pro rok 2007 Otevřít dokument
43/RMČ/2006 k návrhu na odměny členům bývalého Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří byli pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za rok 2006 Otevřít dokument
44/RMČ/2006 k projektu Jednorázové preventivní akce pro mládež Otevřít dokument
45/RMČ/2006 k návrhu na poskytnutí finančního daru Domovu svatého Josefa Otevřít dokument
46/RMČ/2006 k návrhu na schválení projektů a jejich podání v rámci programu Partnerství 2007 Otevřít dokument
47/RMČ/2006 k návrhu na uzavření pojistné smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. na základě veřejné zakázky malého rozsahu Otevřít dokument
48/RMČ/2006 k návrhu na úpravu Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
49/RMČ/2006 k návrhu na přidělení bytu na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 762, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
50/RMČ/2006 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 496, Slévačská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
51/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 758, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
52/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu a úpravu nájemného v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
53/RMČ/2006 k podané informaci o probíhající privatizaci bytových domů č. p. 757-758 v ulici Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
54/RMČ/2006 k podané informaci o probíhající privatizaci bytových domů č. p. 1041-1046 v ulici Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
55/RMČ/2006 k návrhu na prominutí smluvní pokuty ve výši 30.671 Kč za pozdní platby nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
56/RMČ/2006 k návrhu na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 126.563 Kč odpovídající dluhu na nájemném ke dni úmrtí nájemce bytu v ulici Doležalova 1046, Praha 9 dle usnesení D 1266/2004 Obvodního soudu Hradec Králové Otevřít dokument
57/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu č. 3 ve výši 69.819 Kč a za užívání bytu č. 163 ve výši 6.473 Kč v ulici Slévačská 905, Praha 9 Otevřít dokument
58/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 1.343 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Bobkova 755, Praha 9 Otevřít dokument
59/RMČ/2006 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 0, I. kategorie v domě č. p. 1045, ul. Doležalova, Praha 9 - Černý Most v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
60/RMČ/2006 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 4 + 1, I. kategorie v domě č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
61/RMČ/2006 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + kk, I. kategorie v domě č. p. 1043 ul. Doležalova, Praha 9 - Černý Most v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
62/RMČ/2006 k návrhu na skončení nájmu dohodou z nebytových prostor v objektu č. p. 1052 ulice Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
63/RMČ/2006 k návrhu na skončení nájmu dohodou a prominutí smluvní pokuty ve výši 2.540 Kč za pozdní platby nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 1044 ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
64/RMČ/2006 k návrhu na rekolaudaci nebytových prostor - provozovny prádelna, mandl a sušárny o celkové výměře 113,40 m 2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 1052 a 1053 ulice Doležalova, Praha 9 na společné prostory domu - dílny a sušárny Otevřít dokument
65/RMČ/2006 k návrhu na podání žádosti o svěření spoluvlastnického podílu na pozemcích pod bytovými domy č. p. 1041-1053, Doležalova ul., k. ú. Černý Most, do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
66/RMČ/2006 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výstavbě nových bytových jednotek formou střešní nástavby na bytovém domě Cíglerova č. p. 1087-1090, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
67/RMČ/2006 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků parc. č. 2665/110 a 2665/103, k. ú. Kyje, pod budovou MŠ Kostlivého a částí přiléhající veřejné komunikace Otevřít dokument
68/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pokládky kabelů rozvodné sítě VN a NN v Hostavicích do pozemků, které jsou ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
69/RMČ/2006 k návrhu na prodloužení termínu dokončení díla úprava stávajících a výstavba nových chodníků Jiráskova čtvrť - 2. část Otevřít dokument
70/RMČ/2006 k návrhu dodatku č. 9 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území městské části Praha 14 pro rok 2007 mezi městskou částí Praha 14 a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 Otevřít dokument
71/RMČ/2006 k návrhu dodatku č. XII ke smlouvě o zajištění lékařské služby první pomoci pro děti a dospělé mezi městskou částí Praha 14 a M. Delta, spol. s r. o. na rok 2007 Otevřít dokument
72/RMČ/2006 k návrhu na dofinancování Domu sociálních služeb, Bojčenkova 1099 provozovaným Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 Otevřít dokument
73/RMČ/2006 k návrhu dodatku č. 2 zřizovací listiny Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Otevřít dokument
74/RMČ/2006 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků na úhradu odměny za produktivní činnost učňů ve školní jídelně ZŠ Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec Otevřít dokument
75/RMČ/2006 k pověření převzetí objektu polikliniky Černý Most, Generála Janouška č. p. 902 Otevřít dokument
76/RMČ/2006 k žádosti o změnu ve složení hlavní inventarizační komise Otevřít dokument