Samospráva ÚMČ Praha 14

20

Číslo Jednání Soubor
516/RMČ/2015 k návrhu na poskytnutí úhrady nákladů souvisejících se služební cestou zást.starosty Ing. Ilony Pickové do Švýcarska Otevřít dokument
517/RMČ/2015 k podnětu na úpravu hranic funkční využití území mezi kategoriemi LR na PZO pozemků parc. č. 1354/1 - 30, parc. č. 1358/5,6 a další v k.ú. Hloubětín v zahrádkářské osadě ZO Českého zahrádkářského svazu, organizace 55, Kbelská ev. 336 Otevřít dokument
518/RMČ/2015 k hromadnému podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemků v k. ú. Kyje oblasti vymezené ulicemi Branská - Bodláková - Za Černým mostem - Lužní z funkční plochy ZMK, PZO/OV-B a plochy PS/OV-B na plochu OB-B Otevřít dokument
519/RMČ/2015 k návrhu na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 Otevřít dokument
520/RMČ/2015 k návrhu na poskytnutí odměny k životnímu jubileu Mgr. Josefu Kneprovi, řediteli Základní školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
521/RMČ/2015 k žádosti o změnu využití prostředků z dotace MČ Praha 14 udělené v roce 2015 Otevřít dokument
522/RMČ/2015 k podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2016 Otevřít dokument
523/RMČ/2015 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
524/RMČ/2015 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Sportovní a volnočasové zařízení Plechárna - vnitřní úpravy objektu" Otevřít dokument
525/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení 1 kV a 22 kV do pozemků parc. č. 881/1, 967, 968, 978/1 a 978/22, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
526/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o směně pozemků - dvou částí pozemku parc. č. 894/2, k. ú. Kyje z vlastnictví společnosti MIDPOINT, s. r. o., za část pozemku parc. č. 890/1 a část parc. č. 2701/2, k. ú. Kyje Otevřít dokument
527/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1072/116, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
528/RMČ/2015 k plánu na zimní údržbu místních komunikací na období 1. 11. 2015 - 31. 3. 2016 Otevřít dokument