Samospráva ÚMČ Praha 14

20

Číslo Jednání Soubor
478/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou a zveřejnění adresného záměru na část nebytových prostor v objektu polikliniky č.p. 902 ulice Gen.Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
488/RMČ/2007 k uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 759-763 na pozemcích parc.č. 566/11, 566/12, 566/13, 566/14, 566/15 a pozemků parc.č. 566/11, 566/12, 566/13, 566/14, 566/15 vše v k.ú. Hloubětín mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Rochovská za dohodnutou kupní cenu 40 698 740 Kč Otevřít dokument
463/RMČ/2007 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
474/RMČ/2007 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 4+1 v domě čp. 776, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
503/RMČ/2007 k prominutí části nájemného za pronájem pozemků v lokalitě Za Rokytkou v k. ú. Kyje Otevřít dokument
505/RMČ/2007 k pronájmu části pozemku parc. č. 782/23 v k. ú. Hloubětín Družstvu vlastníků domu, Horoušanská 143, Praha 9 Otevřít dokument
496/RMČ/2007 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1072/170 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
506/RMČ/2007 ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2599/39 v k. ú. Kyje za účelem umístění RZ Otevřít dokument
507/RMČ/2007 na uzavření smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Svatoplukem Hunčou - TECHNOTON SYSTÉM Otevřít dokument
461/RMČ/2007 na úpravu dokumentu QS 42-01 V01R03 Příručka jakosti Otevřít dokument
494/RMČ/2007 na zadání veřejné zakázky : Ostraha objektů městské části Praha 14 ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
469/RMČ/2007 vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení k umístění stavby Nástavba objektu č.p. 978, včetně 13 parkovacích stání Otevřít dokument
470/RMČ/2007 na jednostranné zvýšení nájemného za užívání bytu dle zákona č. 107/2006 Sb., od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 Otevřít dokument
459/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
501/RMČ/2007 ke zveřejnění záměru na prodej pozemků v lokalitě Za Rokytkou v k. ú. Kyje Otevřít dokument
483/RMČ/2007 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 3+1 v domě čp. 745, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
490/RMČ/2007 k návrhu na odsouhlasení navýšení naturálního plnění a prominutí nájemného v nebytových prostorách objektu č.p. 669 ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
468/RMČ/2007 k návrhu zadání Územního plánu hlavního města Prahy Otevřít dokument
466/RMČ/2007 k 3. úpravě finančního plánu na rok 2007 Otevřít dokument
486/RMČ/2007 na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 757 - 758 na pozemcích parc.č. 566/9 a 566/10 jiného vlastníka vše v k.ú. Hloubětín mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Rochovská 757 a 758 za dohodnutou kupní cenu 5 963 880 Kč Otevřít dokument
500/RMČ/2007 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 2119, k. ú. Kyje Otevřít dokument
473/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1, čp. 737, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
502/RMČ/2007 k uzavření nových nájemních smluv na pronájem pozemků v lokalitě Za Rokytkou v k. ú. Kyje Otevřít dokument
504/RMČ/2007 k ukončení pronájmu pozemku parc. č. 122 v k. ú. Kyje dohodou Otevřít dokument
476/RMČ/2007 na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
479/RMČ/2007 na odepsání nedobytných pohledávek v souladu s metodickým pokynem ze dne 22. 1. 2007 Otevřít dokument
491/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č.p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
471/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1+1, čp. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
477/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou nebytových prostor a pozemků v objektu č.p. 47 ul. Šimanovská, Praha 9 Otevřít dokument
481/RMČ/2007 k návrhu na prominutí smluvní pokuty ve výši 2.174,-Kč za pozdní platby nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č.p. 669 ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
467/RMČ/2007 k darovací smlouvě na přijetí finančního daru od společnosti euroAWK, s.r.o. Otevřít dokument
475/RMČ/2007 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1+ kk v domě čp. 497, ul. Slévačská, Praha 9, Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
482/RMČ/2007 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 173.048,50 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytů v čp. 760 a 762 v ulici Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
460/RMČ/2007 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2007 Otevřít dokument
493/RMČ/2007 na vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu: Opravy motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
472/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1+ 0, čp. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
465/RMČ/2007 k návrhu na schválení plánu oprav na rok 2007 Otevřít dokument
464/RMČ/2007 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2007 Otevřít dokument
499/RMČ/2007 ke zveřejnění adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 556, k.ú. Kyje Ing. Miroslavu Pavelkovi a Bc. Ivaně Jandové Otevřít dokument
498/RMČ/2007 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelů do pozemků parc. č. 2575/58 a 2845/2 v k. ú. Kyje se spol. PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
485/RMČ/2007 na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 645 na pozemku parc.č. 814/2 jiného vlastníka vše v k.ú. Hloubětín mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Kbelská 3 za dohodnutou kupní cenu 1 778 040 Kč Otevřít dokument
497/RMČ/2007 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelů do pozemků parc. č. 1072/51 a 1072/168, k. ú. Hloubětín s PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
484/RMČ/2007 na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytu č. 18 o velikosti 1+ 0 v čp. 773, Kardašovská ul., Praha 9 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
489/RMČ/2007 na uzavření Dohody o podílu na smluvním nájemném uhrazeném postupníkem mezi městskou částí Praha 14 a Bytovým družstvem Slévačská 905 Otevřít dokument
462/RMČ/2007 k novému vydání Instrukce QI 61-01-03 V02 R00 - Hospodaření příspěvkových organizací a nakládání s majetkem zřizovatele a majetkem vlastním Otevřít dokument
492/RMČ/2007 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: Komunikace - Jiráskova čtvrť-2.etapa, komunikace Dvořišťská a chodníky komunikací přilehlých, podobjekt 01-Dvořišťská a podobjekt 02-Podlišovská Otevřít dokument
508/RMČ/2007 na mimořádnou odměnu v souvislosti s odchodem do starobního důchodu Mgr. Zdeňce Pacákové, bývalé ředitelce ZŠ Hloubětínská Otevřít dokument
487/RMČ/2007 na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 1047, čp. 1048, čp. 1049, čp. 1050, čp.1051, čp. 1052, čp. 1053 na pozemcích parc.č. 221/330 o výměře 112m2, 221/331 o výměře 68m2, 221/332 o výměře 160m2, 221/35 o výměře 287m2 , 221/36 o výměře 284m2 , 221/37 o výměře 287m2, 221/38 o výměře 282m2, 221/39 o výměře 125m2, 221/40 o výměře 217m2, 221/ 41 o výměře 173m2, jiného vlastníka vše katastrální území Černý Most mezi městskou částí Praha 14 a Bytovým družstvem Doležalova 1047-1053 za dohodnutou kupní cenu 43 198 880 Kč Otevřít dokument
480/RMČ/2007 na prominutí poplatků z prodlení ve výši 62.798,--Kč za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v čp. 684 nám.Plk.Vlčka Praha 9 Otevřít dokument
495/RMČ/2007 k žádosti OOA MHMP o stanovisko MČ Praha 14 k úplatnému převodu pozemku PK parc. č. 280/2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument