Samospráva ÚMČ Praha 14

21

Číslo Jednání Soubor
517/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
518/RMČ/2011 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, v domě č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 - Hloubětín, v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
519/RMČ/2011 k žádosti o odložení splácení dlužných poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu formou přístřeší v č. p. 754, ulice Kardašovská, Praha 9 do doby zlepšení finanční situace Otevřít dokument
520/RMČ/2011 k žádosti o prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 1135, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
521/RMČ/2011 k návrhu na prodloužení doby nájmu na dobu neurčitou pro nájemce nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
522/RMČ/2011 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy a s umístěním sídla pro nově zakládající společnost v nebytových prostorách v objektu č. p. 747 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
523/RMČ/2011 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
524/RMČ/2011 k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a spol. Belsi export - import Otevřít dokument
525/RMČ/2011 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2011 Otevřít dokument
526/RMČ/2011 k předložení Zprávy pro přezkoumání QMS vedením za rok 2011 Otevřít dokument
527/RMČ/2011 k návrhu na úpravu platu vedoucímu odboru ekonomiky Otevřít dokument
528/RMČ/2011 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
529/RMČ/2011 k návrhu na odnětí spoluvlastnického podílu 1 na pozemcích zapsaných na LV 4845 v k ú. Černý Most ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
530/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvy o spolupráci se společností JRD Hlubočepy s. r. o. Otevřít dokument
531/RMČ/2011 k přípravě žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU na zlepšení tepelně technických vlastností školských budov Otevřít dokument
532/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. I ke smlouvě k realizaci farmářských trhů Otevřít dokument
533/RMČ/2011 k návrhu na pronájem jednoho pokoje v ubytovně ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most od 15. 9. 2011 Otevřít dokument
534/RMČ/2011 ke stanovisku městské části Praha 14 k jednání s pořizovatelem ÚPD o zásadních připomínkách městské části uplatněných při projednávání konceptu ÚP hl. m. Prahy Otevřít dokument
535/RMČ/2011 k Projektu izolační zeleně Českobrodská, Praha 14 v rámci XXIX. výzvy Ministerstva životního prostředí Otevřít dokument