Samospráva ÚMČ Praha 14

22

Číslo Jednání Soubor
536/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 602, ul. Štolmířská, Praha 9 Otevřít dokument
537/RMČ/2011 k návrhu na obnovu podnájmu bytu o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
538/RMČ/2011 k návrhu na pronájem jednoho pokoje v ubytovně objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
539/RMČ/2011 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
540/RMČ/2011 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
541/RMČ/2011 k návrhu na prodloužení poskytnutí přístřeší v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 do 31. 1. 2012 za podmínky, že nájemníci budou souhlasit s realizací sociálního programu zajišťovaného odborem sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
542/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo na zpracování pasportu zeleně městské části Praha 14 Otevřít dokument
543/RMČ/2011 k udělení plné moci obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.k úkonům týkajících se realizace úplatného převodu objektů č. p. 993, 994 v ulici Kpt. Stránského Praha 9 a pozemků parc. č. 232/120, 232/119 v k. ú. Černý Most do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění Otevřít dokument
544/RMČ/2011 k návrhu 1. úpravy plánu oprav na rok 2011 Otevřít dokument
545/RMČ/2011 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
546/RMČ/2011 k návrhu na snížení poplatků za užívání prostor v KD Kyje pro Farní charitu Praha 14, Černý Most, Kyje Otevřít dokument
547/RMČ/2011 k návrhu postupu při realizaci výstupů veřejného projednávání ze dne 16. 6. 2011 Otevřít dokument
548/RMČ/2011 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s možností provést stavbu na části pozemků parc. č. 2665/152, parc. č. 2665/155, parc. č. 2665/156, parc. č. 2665/157, parc. č. 2665/161, katastrální území Kyje, při ul. Travná, Praha 9 Otevřít dokument
549/RMČ/2011 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1815/3 v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamního zařízení Otevřít dokument
550/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. 0199/2011/OSMI/1050 Základní škola Chvaletická - energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
551/RMČ/2011 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Rekonstrukce a úprava 1. NP - související s rekonstrukcí tělocvičny ZŠ Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
552/RMČ/2011 k rozhodnutí ve věci nadlimitní veřejné zakázky na služby Úklid motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14 zadávané v otevřeném řízení Otevřít dokument
553/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2011 Otevřít dokument
554/RMČ/2011 k návrhu na podání projektu do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Globální grant 5.1 - Mezinárodní spolupráce Otevřít dokument
555/RMČ/2011 k návrhu na souhlas o povolení výjimky z počtu žáků v 5. třídě ZŠ Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec od 1. 9. 2011 Otevřít dokument
556/RMČ/2011 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 3.000 Kč Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
557/RMČ/2011 k návrhu na jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámci zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro městskou část Praha 14 a výroby tiskovin pro její propagaci Otevřít dokument