Samospráva ÚMČ Praha 14

22

Číslo Jednání Soubor
551/RMČ/2015 k návrhu na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 Otevřít dokument
552/RMČ/2015 k určení výše požadované náhrady škody dle § 262 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce) Otevřít dokument
553/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
554/RMČ/2015 k žádosti na prominutí platby nájemného za užívání bytu v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
555/RMČ/2015 k návrhu na ukončení smluvního vztahu dohodou s paní Blankou Svobodovou, jako spolunájemcem a na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy s paní Lucií Šťastnou, jako nájemcem prostoru sloužícího k podnikání v 1. podzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902, ul. Generála Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
556/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení nájmu podle uzavřené nájemní smlouvy na dobu určitou č.j.: 22/SMP/06 ze dne 6. 12. 2006, na snížení nájemného a na uzavření nové smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v prostorách části objektu č. p. 691 ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
557/RMČ/2015 k návrhu na zveřejnění adresného záměru na odprodej nebytové jednotky č. 668/104 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 668 ulice Kardašovská, Praha 9 za cenu obvyklou dle znaleckého posudku č. 0918-096/2015 Otevřít dokument
558/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy na byt č. 8 a byt č. 13 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 pro realizaci projektových záměrů Komunitního centra Chánov Otevřít dokument
559/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
560/RMČ/2015 k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 5 na adrese Broumarská č. p. 1610, Praha 9 Otevřít dokument
561/RMČ/2015 ke zprávě o kontrole výkonu státní správy na úseku přestupkové agendy Otevřít dokument
562/RMČ/2015 k dohodě o narovnání mezi obchodní společností Xerox Czech Republic s.r.o. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
563/RMČ/2015 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
564/RMČ/2015 vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby Parkovací dům Černý Most III, P+R Otevřít dokument
565/RMČ/2015 k dokumentu Plán preventivních aktivit městské části Praha 14 pro rok 2016: Priority a aktivity v oblasti protidrogové prevence dle přijatých koncepčních materiálů Otevřít dokument
566/RMČ/2015 ke zrušení a zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Projekční práce na rekonstrukci komunikací v oblasti starých Kyjí Otevřít dokument
567/RMČ/2015 na zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka dvou automobilů pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
568/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0460/2015/OI_OddI/1050 k realizaci akce Odvodnění areálových zpevněných ploch u pavilonů 1. stupně ZŠ Chvaletická Otevřít dokument
569/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 159/4, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
570/RMČ/2015 ke změně osoby nájemce části pozemků parc. č. 2626/1 a parc. č. 126 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
571/RMČ/2015 stanovisko k cenám pro zóny placeného stání a ke schválení zadání Analýzy dopravy v klidu pro MČ Praha 14 Otevřít dokument
572/RMČ/2015 ke stanovení přehledu potřeb a požadavků MČ Praha 14 souvisejících s realizací akcí v oblasti výstavby technické infrastruktury prostřednictvím OTV MHMP pro období do konce roku 2018 Otevřít dokument