Samospráva ÚMČ Praha 14

22

Číslo Jednání Soubor
553/RMČ/2007 k souhlasu ke zřízení detašovaného pracoviště gymnázia Chodovická 2250, Praha 9 - Horní Počernice v části objektu ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
552/RMČ/2007 k návrhu navýšení kapacity družiny Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 od 1. 9. 2008 Otevřít dokument
538/RMČ/2007 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 735, Kučerova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronajímání bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
543/RMČ/2007 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc. č. 2673 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
531/RMČ/2007 k návrhu na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
548/RMČ/2007 k návrhu na poskytnutí příspěvku městské části Praha 14 na vybudování přečerpávací jímky splaškové kanalizace Pavlu Divokému, bytem Broumarská 114, Praha 9 Otevřít dokument
537/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk, č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
533/RMČ/2007 k návrhu postupu při rekonstrukci objektu Šimanovská 47 Otevřít dokument
542/RMČ/2007 ke zrušení Zásad postupu pro prodej domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
532/RMČ/2007 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Otevřít dokument
544/RMČ/2007 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 896, k. ú. Kyje Otevřít dokument
536/RMČ/2007 k návrhu na zadání veřejné zakázky Celoroční pronájem kontejnerů, odvoz a likvidace odpadů na území městské části Praha 14 ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
550/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelů do pozemku parc. č. 1072/175, k. ú. Hloubětín s PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
549/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce a dohody o realizaci stavby inž. sítí a protihlukové stěny na pozemcích ve svěřené správě městské části Praha 14 se spol. Skanska Otevřít dokument
551/RMČ/2007 vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na změnu Územního plánu v oblasti Čihadel (Černý Most - 6. stavba) funkční plochy ZP na VV, ZMK na OV, část VV na ZP a část na OV-D Otevřít dokument
545/RMČ/2007 k odprodeji bytového domu č. p. 1087 - 1090 v ulici Cíglerova, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
541/RMČ/2007 k úpravě směrnice QS 61-01 V01R01 hospodaření s majetkem městské části Praha 14 Otevřít dokument
547/RMČ/2007 k prodeji pozemku parc. č. 1815/1 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
535/RMČ/2007 plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2007 Otevřít dokument
530/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
546/RMČ/2007 k prodeji pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever + jih Otevřít dokument
540/RMČ/2007 k žádosti OSM MHMP o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1291/4 a 1292/1 za pozemek parc. č. 1774/6 vše v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
539/RMČ/2007 k návrhu na odprodej domu č. p. 640 na pozemku parc. č. 830 o výměře 201 m 2 a pozemku parc. č. 830 o výměře 201 m 2 v ulici Konzumní Praha 9 vše v k. ú. Hloubětín třetí osobě za minimální kupní cenu 9,300.000 Kč Otevřít dokument
534/RMČ/2007 k návrhu na změnu organizační struktury Odboru hospodářské správy ke 30. 11. 2007 Otevřít dokument