Samospráva ÚMČ Praha 14

23

Číslo Jednání Soubor
558/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
559/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
560/RMČ/2011 k návrhu na znovupřidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
561/RMČ/2011 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 1 + 0 do podnájmu v č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
562/RMČ/2011 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, v domě č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 - Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
563/RMČ/2011 k návrhu na souhlas s uzavřením splátkového kalendáře k úhradě dluhu na nájemném včetně smluvní pokuty a na zpětvzetí výpovědi z části nebytových prostor ve 2. a 3. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
564/RMČ/2011 k návrhu na schválení splácení dluhu po 500 Kč za pozdní úhradu vyúčtování služeb za rok 2010 za užívání bytu v č. p. 1610, ulice Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
565/RMČ/2011 k podání informace o rozsahu zájmu stávajících nájemců o privatizaci č. p. 993, 994 včetně pozemků parc. č. 232/120, 232/119, ulice Kpt. Stránského, Praha 9 vše v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
566/RMČ/2011 k návrhu na schválení metodického pokynu k realizaci úplatného převodu objektů č. p. 993, 994 a pozemků parc. č. 232/120, 232/119 v ulici Kpt. Stránského, Praha 9 vše v k. ú. Černý Most do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. Otevřít dokument
567/RMČ/2011 k žádosti o prodloužení lhůty k jednání o převodu nebytové jednotky č. 668/104 v ulici Kardašovská č. p. 668, Praha 9 týkající se předkupního práva a snížení ceny o zhodnocení nebytových prostor na náklady nájemce Otevřít dokument
568/RMČ/2011 k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců na rok 2012 Otevřít dokument
569/RMČ/2011 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
570/RMČ/2011 k žádosti ČČK o snížení nájemného na 200 Kč/hod. včetně DPH za prostory v KD Kyje Otevřít dokument
571/RMČ/2011 k návrhu na jmenování náhradníka pro člena hodnotící komise v rámci zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro městskou část Praha 14 a výroby tiskovin pro její propagaci Otevřít dokument
572/RMČ/2011 ke stanovení garantů za největší problémy definované na Fóru Zdravé městské části (tzv. 10 P) pro vznik Komunitního plánu Zdravé městské části na období 2012 - 2013 (KPZMČ) Otevřít dokument
573/RMČ/2011 stanovisko městské části Praha 14 k záměru revitalizace Hostavického potoka km 1,0 - 2,0 Otevřít dokument
574/RMČ/2011 k návrhu partnerství městské části Praha 14 k projektu SMART i.e. Otevřít dokument
575/RMČ/2011 k návrhu na poskytnutí příspěvku na pedagogického asistenta v ZŠ Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec Otevřít dokument
576/RMČ/2011 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově neurčeného ve výši 55.000 Kč Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
577/RMČ/2011 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 18.000 Kč Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
578/RMČ/2011 ke změně rozpočtu projektu na realizaci volnočasových aktivit v Kyjích Farní charitou Kyje Otevřít dokument
579/RMČ/2011 k návrhu finančního daru na kulturní akci H2O Mjůzik Párty Farní charitě Kyje Otevřít dokument
580/RMČ/2011 k projednání Koncepce dětských hřišť a sportovišť na MČ Praha 14 Otevřít dokument