Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

23

ČÍslo Jednání Soubor
573/RMČ/2015 k žádosti na prominutí platby nájemného za užívání bytu v č. p. 739, Bobkova ulice, Praha 9 - Černý Most dokument
574/RMČ/2015 k žádosti na prominutí platby nájemného za užívání bytu v č. p. 625, Kardašovská ulice, Praha 9 dokument
575/RMČ/2015 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9, pro nově založenou společnost Kožní ambulance Černý Most s.r.o. dokument
576/RMČ/2015 k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v 1. nadzemním a v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 625 ulice Kardašovská, Praha 9 s vítězem výběrového řízení, společností BELSTAV CZ, s.r.o. a uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání dokument
577/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemních smluv v bytech na adrese Broumarská č. p. 25 a 1610, Praha 9 dokument
578/RMČ/2015 k návrhu na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 dokument
579/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 dokument
580/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005 dokument
581/RMČ/2015 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 a společností Kabelnet s.r.o. na pronájem části střechy pro umístění a instalaci vlastního telekomunikačního zařízení pro elektronickou komunikaci dokument
582/RMČ/2015 k návrhu na rozpočet zaměstnaneckého fondu na rok 2016 a Zásady tvorby a použití zaměstnaneckého fondu na rok 2016 dokument
583/RMČ/2015 k návrhu na jmenování člena komise pro komunitní plánování a MA 21 dokument
584/RMČ/2015 k informaci o změnách v obsazení Strategického týmu pro řízení a rozvoj dokument
585/RMČ/2015 vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci na umístění stavby Bytový dům Herdovská na pozemku č. parc. 892/6 a 894/2 kat.území Kyje, ul. Herdovská dokument
586/RMČ/2015 vyjádření městské části Praha 14 k řešení stanic Hloubětín a Černý Most metra trasy B v rámci dokumentu veřejný prostor a jeho potenciál u stanic metra dokument
587/RMČ/2015 k zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce Upgrade ICT infrastruktury městské části Praha 14 realizované v zjednodušeném podlimitním řízení dokument
588/RMČ/2015 k návrhu na schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na projekt Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2016 v rámci vyhlášeného dotačního řízení hl. m. Prahy Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl.m.Prahy pro rok 2016 dokument
589/RMČ/2015 k návrhu na podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast prevence kriminality na rok 2016 dokument
590/RMČ/2015 k žádosti o finanční podporu na organizaci charitativního projektu Miss & Mister Deaf World & Europe & Asia 2016 dokument
591/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0356/2015/OI-OddI/1050 ze dne 12. 8. 2015 na realizaci projektu Sportoviště ZŠ Vybíralova - Rekonstrukce běžeckého oválu dokument
592/RMČ/2015 k žádosti MHMP SVM o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2001, k. ú. Hloubětín dokument
593/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 2768/1, katastrální území Kyje, parc. č. 948, katastrální území Hostavice dokument