Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

23

ČÍslo Jednání Soubor
609/RMČ/2019 ke jmenování Ing. Markéty Havelkové, PhD. do funkce ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71, příspěvková organizace, IČ: 07020724 dokument
610/RMČ/2019 k návrhu na schválení podání žádosti o finanční podporu z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy na projekt rekonstrukce domova pro seniory Bojčenkova dokument
611/RMČ/2019 k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců městské části Praha 14 na rok 2020 dokument
612/RMČ/2019 k návrhu na vyslovení souhlasu s uzavřením pracovněprávních vztahů mezi městskou částí Praha 14 a členy zastupitelstva dokument
613/RMČ/2019 k prolongaci pojistné smlouvy č. 2209157017 na skupinové pojištění úrazu a cestovní pojištění, týkající se pojištění při pracovních cestách do zahraničí dokument
614/RMČ/2019 k vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu SÚ hlavního města Prahy zkráceným postupem u pozemku parc. č. 2575/483 v k. ú. Kyje dokument
615/RMČ/2019 k vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu SÚ hlavního města Prahy zkráceným postupem u pozemků parc. č. 904/2, 996, 993, 921/52, 903/1, 183/1 v k. ú. Hostavice dokument
616/RMČ/2019 k návrhu na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 dokument
617/RMČ/2019 k uložení odvodu příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní dokument
618/RMČ/2019 k uzavření smlouvy na zajištění testování žáků 7. a 9. ročníků a evaluace ZŠ a MŠ Prahy 14 v rámci projektu MAP Praha 14 II. dokument
619/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka 22 ks PC, včetně příslušenství, pro ZŠ Bratří Venclíků dokument
620/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění zpracovatele žádostí o dotaci na akce - Energetická renovace 7 mateřských škol na Praze 14, Polikliniky Černý Most - Parník a Zelené střechy ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Generála Janouška dokument
621/RMČ/2019 k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka k veřejné zakázce Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14 dokument
622/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 k mandátní smlouvě č. 0185/2013/KT - OddIT/1170 ze dne 25. 6. 2013 se společností eIdentity a.s., IČO: 27112489 dokument
623/RMČ/2019 k návrhu na souhlas se zahraniční služební cestou členů ZMČ Praha 14 a zaměstnankyně městské části Praha 14 do města Wieselburg v Rakousku dokument
624/RMČ/2019 k žádosti MHMP o vydání stanoviska k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2653/36 v k. ú. Kyje dokument
625/RMČ/2019 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 556/RMČ/2019 konané dne 23. 9. 2019 a na souhlas s uzavřením dohody o změně smlouvy o nájmu nebytových prostor č. j. 05/SMP/09 ze dne 19. 3. 2009 dokument
626/RMČ/2019 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 557/RMČ/2019 konané dne 23. 9. 2019 a na souhlas s uzavřením dohody o změně smlouvy o nájmu nebytových prostor č. j. 14/SMP/09 ze dne 18. 12. 2009 dokument
627/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace zaměstnanců SP Černý Most, s.r.o. přidělením bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
628/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
629/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 7 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
630/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
631/RMČ/2019 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - 8 ks židlí pro Základní školu Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 dokument
632/RMČ/2019 na souhlas k přijetí účelově určeného peněžitého daru na nákup sportovních pomůcek pro novou tělocvičnu na Základní škole Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 dokument
633/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smluv o výpůjčce polytechnických prvků v zahradách mateřských škol dokument
634/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0320/2019/OI/1050 na akci Energetická renovace objektu ZŠ Gen. Janouška dokument
635/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. j. 0741/2018/OI/1080 na polytechnické prvky v zahradě MŠ Sadská, odloučené pracoviště MŠ Zelenečská dokument
636/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění technického dozoru investora č. j. 0738/2018/OI/1170 Energetická renovace objektu ZŠ Bří Venclíků, Praha 14 dokument
637/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti uložení komunikačního vedení do pozemku parc. č. 2773/1, k. ú. Kyje dokument