Samospráva ÚMČ Praha 14

23

Číslo Jednání Soubor
567/RMČ/2007 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
572/RMČ/2007 k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr Skladovací a provozní hala Schubert PARTNER, a. s., k. ú. Kyje, Praha 14 Otevřít dokument
560/RMČ/2007 k žádosti o zpětvzetí žaloby na přivolení soudu k výpovědi z nájmu v č. p. 1047 ulice Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
557/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a Nadací Mezinárodního domu modliteb v Praze Otevřít dokument
573/RMČ/2007 k žádosti o souhlas s kácením dřevin v zámeckém parku v Hostavicích Otevřít dokument
562/RMČ/2007 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
558/RMČ/2007 k návrhu na zadání veřejné zakázky Pojištění nemovitého a movitého majetku, přerušení provozu, přepravy a odpovědnosti za škodu městské části Praha 14 ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
565/RMČ/2007 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 1052, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
559/RMČ/2007 k návrhu na uzavření dohody o podílu na smluvním nájemném uhrazeném postupníky mezi městskou částí Praha 14 a Bytovým družstvem Doležalova 1047-1053 Otevřít dokument
574/RMČ/2007 k návrhu na zajištění finančního krytí spoluúčasti zřizovatele v případě přidělení grantu hlavního města Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy rok 2008, určené pro městské části hlavního města Prahy, školy a školská zařízení Otevřít dokument
555/RMČ/2007 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 Otevřít dokument
575/RMČ/2007 k návrhu na schválení pronájmu nebytových prostor v ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
554/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
576/RMČ/2007 k návrhu na schválení dohody spojené se zřízením příspěvkové organizace Otevřít dokument
564/RMČ/2007 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
571/RMČ/2007 k návrhu na uzavření dodatků nájemních smluv na pronájem pozemků v lokalitě Za Rokytkou v k. ú. Kyje za účelem úpravy výše nájemného Otevřít dokument
561/RMČ/2007 k žádosti na poskytnutí přístřeší formou bytu v ulici Rochovská č. p. 764, Praha 9 Otevřít dokument
568/RMČ/2007 k žádosti o prodloužení užívání přístřeší v č. p. 25 ulice Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
556/RMČ/2007 k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
566/RMČ/2007 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 1053, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
569/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou z části nebytových prostor v objektu č. p. 849 ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
570/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelů komunikační sítě do pozemku parc. č. 2795, k. ú. Kyje se společností Telefónica O2, a. s. Otevřít dokument
563/RMČ/2007 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument