Samospráva ÚMČ Praha 14

24

Číslo Jednání Soubor
607/RMČ/2007 ke zveřejnění a odeslání výzvy k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace ke stavebním úpravám v objektu Šimanovská č. p. 47, k. ú. Kyje Otevřít dokument
588/RMČ/2007 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení vyčíslených k 31. 10. 2007 ve výši 29.970 Kč za užívání bytu v č. p. 737 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
595/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou a zveřejnění adresného záměru na nebytové prostory v objektu č. p. 764 ulice Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
602/RMČ/2007 k uzavření kupních smluv na prodej pozemků v lokalitě Za Rokytkou v k. ú. Kyje Otevřít dokument
592/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
582/RMČ/2007 k rozhodnutí o veřejné zakázce Zakoupení víceúčelového komunálního stroje realizované formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
603/RMČ/2007 k prominutí smluvních pokut za pozdní úhradu nájemného za pronájem pozemků v lokalitě Za Rokytkou v k. ú. Kyje Otevřít dokument
597/RMČ/2007 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 2668/63 a části pozemku parc. č. 2668/1 v k. ú. Kyje společnosti LUKRAY INVESTMENTS,a. s., se sídlem Mostecká 85, Brno Otevřít dokument
610/RMČ/2007 k vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2006/2007 z hlavní činnosti Otevřít dokument
581/RMČ/2007 k rozhodnutí o veřejné zakázce Celoroční pronájem kontejnerů, odvoz a likvidace odpadů na území městské části Praha 14 realizované formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
590/RMČ/2007 k návrhu schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 760, Rochovská ul., Praha 9 dle Zásad k pronájmu bytů m.č. Praha 14 z důvodu zvláště hodného zřetele Otevřít dokument
601/RMČ/2007 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení vedení 1 kV do pozemku parc. č. 2718, k. ú. Kyje se spol. PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
594/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o umístění telekomunikační technologie v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
596/RMČ/2007 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením obecního bytu městské části Praha 14 jako sídla firmy Otevřít dokument
599/RMČ/2007 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelů 110 kV do pozemků parc. č. 2663/1, 2664/3, 2665/1, 2665/377, 2665/379 a 2821, k. ú. Kyje se spol. PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
611/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky odpovídající nájemnému za užívání nebytových prostor v č. p. 902 v období od 1. 1. 2007 s jednotlivými nájemci Otevřít dokument
604/RMČ/2007 k prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného Otevřít dokument
606/RMČ/2007 ke zveřejnění záměru na funkční využití území Broumarská sever + jih, k. ú. Kyje Otevřít dokument
577/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
586/RMČ/2007 k návrhu na úpravu rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2007 Otevřít dokument
600/RMČ/2007 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelu NN do pozemku parc. č. 967, k. ú. Hostavice se spol. PREdistribuce, a. s. (výstavba bytového komplexu Skanska) Otevřít dokument
587/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk, č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
585/RMČ/2007 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 Otevřít dokument
580/RMČ/2007 k návrhu na schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo mezi městskou částí Praha 14 a obch. spol. AiP Safe, s. r. o. Otevřít dokument
609/RMČ/2007 k návrhu na provedení chodníku v jižní části ul. Spolská v rámci díla úprava stávajících a výstavba nových chodníků Jiráskova čtvrť - 2. část Otevřít dokument
583/RMČ/2007 k rozhodnutí o veřejné zakázce Ostraha objektů městské části Praha 14 realizované formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
584/RMČ/2007 k návrhu na změnu ve využití prostředků u projektu Fotbal proti drogám podpořeného městskou částí Praha 14 v rámci grantového řízení roku 2006 Otevřít dokument
591/RMČ/2007 k návrhu na řešení bytové situace nájemce bytu v ul. Bří Venclíků č. p. 1071 o velikosti 1 + 1 přidělením bytu v ul. Gen. Janouška č. p. 844 o velikosti 4 + 1 na dobu neurčitou s podmínkou vrácení stávajícího bytu Otevřít dokument
598/RMČ/2007 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 763, v k. ú. Kyje, při ulici Koberkova Otevřít dokument
593/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 777 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
605/RMČ/2007 k prodeji pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever + jih Otevřít dokument
579/RMČ/2007 k instrukci QI 61-01-04 V02R00 Poskytování náhrad cestovních výdajů Otevřít dokument
589/RMČ/2007 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 773, Kardašovská ul., Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
608/RMČ/2007 k vyjádření městské části Praha 14 k úpravě Územního plánu v oblasti Čihadel (Černý Most - 6. stavba) funkční plochy OB - C na OB - D Otevřít dokument
578/RMČ/2007 k návrhu na vydání mimořádného čísla Listů Prahy 14 ke třem výročím Hloubětína Otevřít dokument