Samospráva ÚMČ Praha 14

25

Číslo Jednání Soubor
612/RMČ/2015 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění odborné psychologické pomoci formou komplexní činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
613/RMČ/2015 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Úklid pavilonu tělocvičen a provoz vrátnice Otevřít dokument
614/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
615/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
616/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
617/RMČ/2015 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
618/RMČ/2015 k žádosti o prominutí poplatků z prodlení Otevřít dokument
619/RMČ/2015 k informaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti městské části na úseku zdravotnictví Otevřít dokument
620/RMČ/2015 k uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Integračním centrem Praha, o. p. s. Otevřít dokument
621/RMČ/2015 ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka užitkového automobilu pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
622/RMČ/2015 k uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a společností AUTOAVANT DRUŽSTVO na koupi užitkového automobilu Renault Trafic Passenger Combi Van Otevřít dokument
623/RMČ/2015 vyjádření městské části Praha 14 k rekolaudaci 11 garážových stání v objektu č. 6 projektu Park Hloubětín na zázemí pro obsluhu parkingu a pro sportovní centrum se vzorkovnou a opravnou kol Otevřít dokument
624/RMČ/2015 k návrhu zadání koncepční studie na polyfunkční využití nezastavěných pozemků při ulici Broumarská v k. ú. Kyje Otevřít dokument
625/RMČ/2015 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
626/RMČ/2015 ke stanovení paušální částky na náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru pro období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 Otevřít dokument
627/RMČ/2015 k místní Agendě 21 Otevřít dokument
628/RMČ/2015 připomínky k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Otevřít dokument
629/RMČ/2015 k návrhu na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2016 Oblast 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé městské části - MA 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení Otevřít dokument
630/RMČ/2015 k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2016 v oblasti příspěvek na zajištění služby Otevřít dokument
631/RMČ/2015 k souhlasu se změnami v položkovém čerpání finančních prostředků z dotace na poskytování sociálních a návazných služeb v dotačním programu Příspěvek na zajištění služby 2015 Otevřít dokument
632/RMČ/2015 k návrhu na poskytnutí přechodné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, neziskové organizaci Neposeda, z.ú., a neziskové organizaci Jahoda, o. p. s. Otevřít dokument
633/RMČ/2015 k návrhu na uzavření dodatku č. 26 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2016 Otevřít dokument
634/RMČ/2015 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
635/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0443/2015/OI-OddI/1050 ze dne 17. 9. 2015 na realizaci projektu Sportoviště ZŠ Chvaletická - Rekonstrukce víceúčelového hřiště Otevřít dokument
636/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0356/2015/OI-OddI/2015 ze dne 12. 8. 2015 na realizaci projektu Sportoviště ZŠ Vybíralova - Rekonstrukce běžeckého oválu Otevřít dokument
637/RMČ/2015 k žádosti SVM MHMP o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 4307/55 a 4137/4, k. ú. Strašnice za pozemek parc. č. 713/10, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
638/RMČ/2015 k podpisu souhlasného prohlášení o vzniku zákonného věcného břemene uložení teplárenského zařízení do pozemků v k. ú. Kyje a Hloubětín Otevřít dokument
639/RMČ/2015 k uzavření smlouvy kupní na plochu pro výstavbu mateřské školy v k. ú.Hostavice - lokalita Jahodnice Otevřít dokument
640/RMČ/2015 k vypořádání duplicitního vlastnictví k pozemku parc. č. 2701/2, k. ú. Kyje Otevřít dokument
641/RMČ/2015 k prodeji spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 566/60 a 566/64, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
642/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci v oblasti zajišťování úklidových prací č. j. 08/OŽP/002 ze dne 10. 12. 2008 Otevřít dokument
643/RMČ/2015 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2015 Otevřít dokument
644/RMČ/2015 k návrhu na 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 Otevřít dokument
645/RMČ/2015 k návrhu na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2015 Otevřít dokument
646/RMČ/2015 rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
647/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005 Otevřít dokument
648/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 Otevřít dokument
649/RMČ/2015 k podání žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a Praha - pól růstu Otevřít dokument
650/RMČ/2015 k žádosti o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 4 Operačního programu Praha - pól růstu ČR na realizaci projektu Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - Praha 14 Otevřít dokument
651/RMČ/2015 k aktualizaci základních údajů o připravovaném projektovém záměru Výstavba mateřské školy v k. ú. Hostavice - lokalita Jahodnice předloženého v rámci dotačního programu MŠMT, Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Otevřít dokument
652/RMČ/2015 k vyhodnocení nabídek souvisejících s odstraněním havarijního stavu kuchyně v hlavní budově MŠ Zelenečská Otevřít dokument