Samospráva ÚMČ Praha 14

26

Číslo Jednání Soubor
619/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v domě č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
620/RMČ/2011 k žádosti na znovupřidělení bytu v č. p. 491, ulice Krylovecká, Praha 9 Otevřít dokument
621/RMČ/2011 k návrhu na prodloužení užívání poskytnutého přístřeší formou bytu v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
622/RMČ/2011 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
623/RMČ/2011 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
624/RMČ/2011 k žádosti dědiců na prominutí dlužného nájemného váznoucího na bytě v č. p. 1133, ulice Ronešova, Praha 9 ve výši 59.293 Kč s přísl. Otevřít dokument
625/RMČ/2011 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 1.669 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 774, ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
626/RMČ/2011 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 305.765 Kč váznoucí na bytě v č. p. 1135, ulice Ronešova, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 829.360 Kč váznoucí na bytě v č. p. 850, ulice Gen. Janouška, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 242.764 Kč váznoucí na bytě v č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
627/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dohody mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. na odkoupení pohledávek váznoucích v objektu č. p. 25 a č. p. 1610 ulice Broumarská, Praha 9 po vyklizení podnájemců Otevřít dokument
628/RMČ/2011 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek v souladu s metodickým pokynem ze dne 10. 5. 2011 Otevřít dokument
629/RMČ/2011 k návrhu na schválení instrukce QI 63-01-02 V02R02 - Provoz služebních vozidel Otevřít dokument
630/RMČ/2011 k návrhu na prodloužení nájemních smluv uzavřených se společností COPY SERVIS, s. r. o. Otevřít dokument
631/RMČ/2011 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
632/RMČ/2011 k návrhu na odvolání členů letopisecké komise městské části Praha 14 Otevřít dokument
633/RMČ/2011 k prodeji referentského vozidla a zakoupení nového vozidla příspěvkovou organizací KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
634/RMČ/2011 k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení o zjišťovacím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, k záměru ČSPH v km 2,250 Vysočanské radiály ve směru do centra, Praha 14, Praha - Satalice Otevřít dokument
635/RMČ/2011 k návrhu na dočasné uzavření sjezdu z Vysočanské radiály Otevřít dokument
636/RMČ/2011 k návrhu na podání žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy pro oblast prevence kriminality na rok 2012 Otevřít dokument
637/RMČ/2011 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
638/RMČ/2011 k návrhu na úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2011 Otevřít dokument
639/RMČ/2011 k žádosti Sdružení na pomoc dětem s handicapy o změnu projektu na financování sociální služby NZDM - Pacifik pro rok 2011 Otevřít dokument
640/RMČ/2011 k organizačně procesnímu screeningu odboru životního prostředí MČ Praha 14 Otevřít dokument
641/RMČ/2011 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Ekospol, a. s. Otevřít dokument
642/RMČ/2011 k záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1204/1, o výměře 273 m 2 v k. ú. Kyje, za účelem zřízení oploceného parkovacího stání Otevřít dokument
643/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelů komunikační sítě do pozemků MČ Praha 14 v k. ú. Kyje se společnostmi UPC Česká republika, a. s. a SITEL, spol. s r. o. Otevřít dokument
644/RMČ/2011 k žádosti společnosti Uniga-CZ, a. s., o uzavření darovací smlouvy na pozemky s komunikacemi a zelení v areálu domů Rodinné domy Nežárská - Hostavice Otevřít dokument
645/RMČ/2011 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna oken a vstupních dveří - ZŠ Chvaletická 918, pavilon 1. stupně Otevřít dokument
646/RMČ/2011 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru ve výši 40.000 Kč Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
647/RMČ/2011 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru 1 ks staršího notebooku Acer TravelMate 533 LC Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
648/RMČ/2011 k návrhu Obecně závazné vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hl. m. Prahy Otevřít dokument