Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

26

ČÍslo Jednání Soubor
655/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
656/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 dokument
657/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 dokument
658/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 dokument
659/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9 dokument
660/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení užívání poskytnutého přístřeší formou bytu v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 dokument
661/RMČ/2015 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
662/RMČ/2015 k návrhu na schválení převodu nájmu prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 71,41 m 2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
663/RMČ/2015 k návrhu na schválení pronájmu části prostor sloužících k podnikání v 1. a 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 999, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 s účastníky výběrového řízení dokument
664/RMČ/2015 k návrhu na schválení náhrady nákladů a ušlého zisku vzniklých v souvislosti s výměnou vchodových portálů v prostoru sloužícího k podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 668, ulice Kardašovská, Praha 9 dokument
665/RMČ/2015 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemních smluv v prostorách objektu č. p. 799, ulice Kučerova, Praha 9 dokument
666/RMČ/2015 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání v části objektu č. p. 47, ulice Šimanovská, Praha 9, uzavření smlouvy o nájmu části vstupní terasy (nemovité věci) a umístění sídla do prostoru sloužícího k podnikání pro nástupnickou společnost Ability Gastro, s. r. o. dokument
667/RMČ/2015 k návrhu na revokaci usnesení č. 554/RMČ/2015 ze dne 19. 10. 2015 k žádosti na prominutí platby nájemného za užívání bytu v č. p. 1135, ul. Ronešova, Praha 9 dokument
668/RMČ/2015 k návrhu na zahájení veřejné zakázky Poskytování právních služeb zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dokument
669/RMČ/2015 k žádosti MHMP SVM o stanovisko k prodeji části pozemků parc. č. 782/21 a parc. č. 782/27 a celých pozemků parc. č. 782/24 a parc. č. 782/26 vše v k. ú. Hloubětín dokument
670/RMČ/2015 k uzavření smlouvy s TSK hl. m. Prahy o výpůjčce na plochu k pořádání farmářských trhů dokument
671/RMČ/2015 k uzavření smluv o zřízení věcného břemene pokládky kabelu do pozemků v k. ú. Hostavice (přípojky pro Park Pilská) dokument
672/RMČ/2015 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 do podnájmu v č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 dokument
673/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemních smluv k bytům v areálu č. p. 25 a 1610, Broumarská ul., Praha 9 dokument
674/RMČ/2015 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů dokument
675/RMČ/2015 k návrhu na udělení patronátu projektu Svoboda pohybu dokument
676/RMČ/2015 k návrhu na příjetí darovacích smluv pro zajištění plesu městské části Praha 14 dokument
677/RMČ/2015 k odpovědi na stížnost ve věci krátkých příčných živičných prahů na území MČ Praha 14 dokument
678/RMČ/2015 ke schválení Koncepce kvality MČ Praha 14 a Cílů kvality pro období 2016 - 2020 dokument
679/RMČ/2015 k návrhu na úpravu použití zaměstnaneckého fondu na rok 2016 dokument
680/RMČ/2015 k návrhu na uzavření darovacích smluv s obchodní společností EKOSPOL, a. s. se sídlem Dukelských hrdinů č. p. 747/19, Praha 7 dokument
681/RMČ/2015 k návrhu na uzavření prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktu Microsoft na základě minitendru, realizovaného centrálním zadavatelem Česká republika - Ministerstvo vnitra dokument
682/RMČ/2015 k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi obchodní společností JARNETTE RÉCLAME spol. s r. o. a městskou částí Praha 14 dokument
683/RMČ/2015 k návrhu nového Memoranda o spolupráci mezi MČ Praha 14 a obchodní společností CANABA - Pozemní stavby, s. r. o., Štětkova 1001/5, Praha 4 dokument
684/RMČ/2015 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci na umístění stavby Obytná lokalita Černý Most dokument
685/RMČ/2015 k poskytnutí příspěvků na pokrytí nákladů spojených s ošacením a úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních obřadů v roce 2015 pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
686/RMČ/2015 k návrhu na 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 dokument
687/RMČ/2015 k návrhu na 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 dokument
688/RMČ/2015 k návrhu na úpravu odpisového plánu dlouhodobého majetku městské části Praha 14 dokument
689/RMČ/2015 k návrhu na úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 na rok 2015 dokument
690/RMČ/2015 k přijetí finančního daru od nadačního fondu Drab foundation v rámci projektu Obědy dětem dokument
691/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 dokument
692/RMČ/2015 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 dokument
693/RMČ/2015 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 dokument
694/RMČ/2015 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Úklid pavilonu tělocvičen a provoz vrátnice dokument
695/RMČ/2015 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Úklid v objektech Praha 14 kulturní dokument
696/RMČ/2015 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční práce na rekonstrukci komunikací v oblasti starých Kyjí - opakované řízení dokument
697/RMČ/2015 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění odborné psychologické pomoci formou komplexní činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů dokument
698/RMČ/2015 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Úklidové služby v části budovy Základní školy Hloubětínská dokument
699/RMČ/2015 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka zámečnických prvků včetně montáže pro MŠ a ZŠ MČ Praha 14 dokument
700/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0356/2015/OI-OddI/1050 ze dne 12. 8. 2015 na realizaci projektu Sportoviště ZŠ Vybíralova - Rekonstrukce běžeckého oválu dokument
701/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0505/2015/OI_OddI/1050 na stavební práce Sportovní a volnočasové zařízení Plechárna - vnitřní úpravy objektu dokument
702/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č.j. 0243/2015/OI/1050 na projekční práce na projektu Komunitní centrum Hloubětínská 55 dokument
703/RMČ/2015 ke zprávě o plnění akčního plánu rozvoje dětských hřišť a sportovišť za rok 2015 dokument