Samospráva ÚMČ Praha 14

27

Číslo Jednání Soubor
728/RMČ/2019 k informaci o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2019 Otevřít dokument
729/RMČ/2019 k návrhu na 3. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
730/RMČ/2019 k návrhu na 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
731/RMČ/2019 k návrhu na poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14, opatřujícím listiny o právním jednání doložkami v souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) Otevřít dokument
732/RMČ/2019 k poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
733/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení data ukončení veřejné sbírky na podporu obyvatel domů Kpt. Stránského č. 995 a č. 996, Praha 9 Otevřít dokument
734/RMČ/2019 k uzavření darovací smlouvy se společností Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o., IČO: 41189698 Otevřít dokument
735/RMČ/2019 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9, neziskové organizaci JAHODA, z.ú., neziskové organizaci Neposeda, z.ú. a neziskové organizaci Sdružení na pomoc dětem s hadicapy, z.ú. Otevřít dokument
736/RMČ/2019 k návrhu na vyplacení odměn pro ředitele mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha 14 nad rámec instrukce QI 61-01-06 V02 R01 Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 14 z posílených mzdových prostředků MHMP příspěvkovým organizacím městských částí Otevřít dokument
737/RMČ/2019 ke změnám v provozování dětských skupin při MŠ Vybíralova a MŠ Zelenečská a v souvisejících dotačních projektech Otevřít dokument
738/RMČ/2019 k návrhu realizace projektů podaných v rámci participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás podruhé Otevřít dokument
739/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v KD Kyje Otevřít dokument
740/RMČ/2019 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na výkup části pozemku parc. č. 181/1, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
741/RMČ/2019 k žádosti OHM MHMP o stanovisko k výpůjčce části pozemku parc. č. 2709/1 v katastrálním území Hloubětín Otevřít dokument
742/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o spolupráci s UNIMEX GROUP, uzavřeným investičním fondem k zprovoznění veřejného osvětlení v Hostavicích Otevřít dokument