Samospráva ÚMČ Praha 14

27

Číslo Jednání Soubor
667/RMČ/2007 22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 Otevřít dokument
690/RMČ/2007 k návrhu výběrového řízení na akce : Provádění kontrol provozuschopnosti, zkoušek a servisu elektrické požární signalizace EPS, Zdravotní středisko ParníkGen. Janouška 902, Praha 9 a Rekonstrukce výtahů ul. Rochovská 765, 766, Kpt. Stránského 993-994, Praha 9 Otevřít dokument
675/RMČ/2007 k návrhu na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro rok 2008 a matrikářkám za zajišťování svatebních obřadů pro rok 2008 Otevřít dokument
680/RMČ/2007 k návrhu na revokaci usnesení č. 650/RMČ/2007 ze dne 13. 11. 2007 Otevřít dokument
693/RMČ/2007 k uzavření SoD na zpracování projektové dokumentace ke stavebním úpravám v objektu Šimanovská č. p. 47, k. ú. Kyje Otevřít dokument
684/RMČ/2007 k návrhu na prominutí smluvní pokuty ve výši 47.134 Kč za pozdní platby nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 902 ul. Gen. Janouška Praha 9 Otevřít dokument
688/RMČ/2007 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
676/RMČ/2007 k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a TRI SKI Horní Počernice Otevřít dokument
696/RMČ/2007 k odvolání ve věci rozhodnutí o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem pozemku parc. č. 105 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
672/RMČ/2007 k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce Pojištění nemovitého a movitého majetku, přerušení provozu, přepravy a odpovědnosti za škodu městské části Praha 14 realizované ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
692/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s umístěním sídla občanského sdružení v nebytových prostorách objektu č. p. 737 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
663/RMČ/2007 ke jmenování vedoucí Odboru ekonomiky Otevřít dokument
702/RMČ/2007 k návrhu dodatku č. 10 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území městské části Praha 14 pro rok 2008 mezi městskou částí Praha 14 a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 Otevřít dokument
699/RMČ/2007 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby Zatažení TR 110/22 kV Černý Most, Kabely 22 kV - III. etapa Otevřít dokument
695/RMČ/2007 ke zveřejnění adresného záměru a uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 5/1 v k. ú. Černý Most za účelem zařízení staveniště Otevřít dokument
691/RMČ/2007 k návrhu na poskytnutí finančního daru na pořízení a montáž žaluzií v objektu č. p. 691 v Kardašovské ulici Otevřít dokument
694/RMČ/2007 k návrhu na prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného Otevřít dokument
671/RMČ/2007 k projednání a schválení dodatku č. 4 (zúčtovací) k pojistné smlouvě č. 226496370-7 uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
697/RMČ/2007 k žádosti o převedení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2548 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
669/RMČ/2007 k návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
668/RMČ/2007 plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. - III. čtvrtletí roku 2007 Otevřít dokument
689/RMČ/2007 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
674/RMČ/2007 k návrhu na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru na rok 2008 Otevřít dokument
698/RMČ/2007 k výpovědi nájemních smluv na pronájem pozemků v ulici Borská v k. ú. Kyje Otevřít dokument
703/RMČ/2007 k návrhu smlouvy o partnerství při realizaci projektu Sdílený web s hl. m. Prahou Otevřít dokument
683/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou a zveřejněním adresného záměru v nebytových prostorách v objektu č. p. 736 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
677/RMČ/2007 k návrhu na přidělení bytu ve veřejného zájmu Otevřít dokument
662/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
700/RMČ/2007 k zahájení veřejné zakázky na zpracování dokumentace pro stavební povolení rekonstrukce komunikací v oblasti Starých Kyjí - 1.etapa v rozsahu dokumentace pro zadání stavby Otevřít dokument
670/RMČ/2007 k zajištění inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy, jehož správa je Statutem hl. m. Prahy svěřena městské části Praha 14 k 31. 12. 2007 Otevřít dokument
665/RMČ/2007 k návrhu na vyhlášení grantů městské části Praha 14 pro rok 2008 Otevřít dokument
673/RMČ/2007 k uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a Gymnáziem Praha 9, Chodovická 2250 Otevřít dokument
678/RMČ/2007 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1+1 v domě č. p. 755, Kardašovká ul., Praha 9 ze zvláště hodného zřetele v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
666/RMČ/2007 k návrhu na schválení podání projektů v Celoměstském programu Prevence kriminality 2008 v hlavním městě Praze Otevřít dokument
687/RMČ/2007 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
701/RMČ/2007 k úpravě osobních příplatků ředitelům základních škol městské části Praha 14 od 1. 12. 2007 Otevřít dokument
685/RMČ/2007 k návrhu na prominutí smluvní pokuty ve výši 781 Kč za pozdní platbu nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 999 ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
682/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
679/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
681/RMČ/2007 k návrhu na schválení plánu oprav na rok 2008 Otevřít dokument
686/RMČ/2007 k návrhu na prominutí smluvní pokuty ve výši 25.698 Kč za pozdní platby nájemného a na snížení nájemného z roční sazby 1.845 Kč/m2 na 1.461,65 Kč/m2 za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 692 nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
664/RMČ/2007 ke jmenování vedoucí Odboru správy majetku a investic Otevřít dokument
661/RMČ/2007 k rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce Ostraha objektů městské části Praha 14 Otevřít dokument
660/RMČ/2007 k rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce Pojištění nemovitého a movitého majetku, přerušení provozu, přepravy a odpovědnosti za škodu městské části Praha 14 Otevřít dokument