Samospráva ÚMČ Praha 14

28

Číslo Jednání Soubor
695/RMČ/2011 k návrhu na stažení bodu č. 19 z programu 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 konaného dne 20. 12. 2011 Otevřít dokument
696/RMČ/2011 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
697/RMČ/2011 k žádosti o udělení souhlasu s přijetím další osoby do bytu v č. p. 497, Slévačská ul., Praha 9 Otevřít dokument
698/RMČ/2011 k žádosti o udělení souhlasu s přijetím další osoby do bytu v č. p. 746, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
699/RMČ/2011 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 42.805 Kč váznoucí na bytě v č. p. 1133 ulice Ronešova, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 35.846 Kč váznoucí na bytě v č. p. 625 ulice Kardašovská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 16.619 Kč váznoucí na bytě v č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
700/RMČ/2011 k návrhu na prominutí smluvní pokuty ve výši 3.691 Kč za pozdní platby nájemného za užívání části nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
701/RMČ/2011 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
702/RMČ/2011 k návrhu organizační struktury odboru dopravy a ochrany prostředí Otevřít dokument
703/RMČ/2011 k návrhu vyplacení odměn řediteli příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 a vypracování studie současného stavu a návrhu provozu příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
704/RMČ/2011 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
705/RMČ/2011 k návrhu na prodloužení činnosti komise pro rozvoj informačních technologií Otevřít dokument
706/RMČ/2011 k návrhu na uzavření Kolektivní smlouvy na období 2012 - 2014 Otevřít dokument
707/RMČ/2011 k návrhu na postup začlenění strategie rozvoje kultury MČ Praha 14 do celkové strategie rozvoje MČ Praha 14 Otevřít dokument
708/RMČ/2011 k návrhu systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti Otevřít dokument
709/RMČ/2011 k veřejnému projednání projektového záměru Revitalizace rekreačního parku přírodního charakteru s prvky pro aktivní odpočinek v Pilské ulici, Hostavice Otevřít dokument
710/RMČ/2011 k návrhu Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť včetně akčního plánu na období 2012 - 2013 Otevřít dokument
711/RMČ/2011 k návrhu participačního projektu - novelizace vyhlášky č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích Otevřít dokument
712/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy k realizaci farmářských trhů mezi městskou částí Praha 14 a obč. sdružením Pod Platany a smlouvy o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a TSK hl. m. Prahy Otevřít dokument
713/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ve věci úklidu motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
714/RMČ/2011 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
715/RMČ/2011 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
716/RMČ/2011 k návrhu na úpravu odpisového plánu příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 pro rok 2011 Otevřít dokument
717/RMČ/2011 k zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2012 Otevřít dokument
718/RMČ/2011 k návrhu odpovědi na dopis obchodní společnosti Ekospol, a. s. Otevřít dokument
719/RMČ/2011 k návrhu na podání výpovědi ze smlouvy o nájmu a poskytování služeb ev. č. NATOM - 090504 ze dne 24. 5. 2009 uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a COPY SERVIS spol. s r. o. Otevřít dokument
720/RMČ/2011 k realizaci pojištění vozidel z vozového parku městské části Praha 14 Otevřít dokument
721/RMČ/2011 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru v objektu budovy Bří Venclíků č. p. 1072, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
722/RMČ/2011 k návrhu na odnětí pozemků s přírodními památkami Pražský zlom a Cihelna v Bažantnici v k. ú. Hloubětín ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
723/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku nájemní smlouvy č. 2011/OSM/0008 na pronájem části pozemku parc. č. 45/1 o výměře cca 60 m 2, kterým bude prodloužena doba pronájmu, a k zveřejnění záměru na prodej pronajaté části pozemku nájemci Otevřít dokument
724/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1072/116 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
725/RMČ/2011 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1359/1 o výměře 354 m 2 v k. ú. Hloubětín dohodou Otevřít dokument
726/RMČ/2011 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2575/34 v k. ú. Kyje se spol. outdoor-akzent s. r. o. za účelem umístění 1 ks reklamního zařízení Otevřít dokument
727/RMČ/2011 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna oken a vstupních dveří - ZŠ Chvaletická 918, pavilon 1. stupně Otevřít dokument
728/RMČ/2011 ke stanovení platu Mgr. Haně Seifertové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 Otevřít dokument
729/RMČ/2011 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 4.520 Kč Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument