Samospráva ÚMČ Praha 14

28

Číslo Jednání Soubor
733/RMČ/2007 k odvolání ve věci rozhodnutí o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem pozemku parc. č. 135 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
705/RMČ/2007 na změnu ve složení hlavní inventarizační komise Otevřít dokument
736/RMČ/2007 k návrhu na prominutí pohledávky ve výši 80 000 Kč vynaložených městskou částí Praha 14 za neodkladné zabezpečovací práce v rodinném domě č. p. 118 v ul. Doubecká Otevřít dokument
712/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce kanceláří v objektu č. p. 1072, ul. Bří Venclíků, Praha 9, která bude uzavřena mezi příspěvkovou organizací KVIZ a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
728/RMČ/2007 k návrhu na uzavření nové kupní smlouvy, která nahradí smlouvu č. 17598/OSM/97 na prodej pozemků parc. č. 1154 a 1155 v k. ú. Kyje uzavřenou s manžely Mandjounehovými Otevřít dokument
734/RMČ/2007 k odvolání ve věci rozhodnutí o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem pozemku parc. č. 119 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
725/RMČ/2007 k informaci o zajištění lékařské služby první pomoci v roce 2008 Otevřít dokument
720/RMČ/2007 k záměru městské části Praha 14 získat do svěřené správy nemovitostí pozemek parc. č. 1385, k. ú. Hloubětín, z vlastnictví soukromé osoby Otevřít dokument
724/RMČ/2007 k návrhu na uzavření dodatku č. XIII ke smlouvě o zajištění provozu lékařské služby první pomoci uzavřené dne 5. 12. 1997 s firmou M-Delta, s. r. o. Otevřít dokument
708/RMČ/2007 k návrhu na zadání výzvy k podlimitní veřejné zakázce Pojištění nemovitého a movitého majetku, přerušení provozu, přepravy a odpovědnosti za škodu městské části Praha 14 Otevřít dokument
723/RMČ/2007 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby Cyklostezka v úseku od Vysočanské radiály k ul. Za Novákovou zahradou část v k. ú. Kyje Otevřít dokument
719/RMČ/2007 ke zveřejnění záměru a uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 171/1 a parc. č. 172/1 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
715/RMČ/2007 k vznesenému nároku společnosti APION, s. r. o. dle dílčího předávacího protokolu č. 59 ze dne 22. 2. 2007 týkajícího se rozvodů datových sítí pro výpočetní techniku v č. p. 902 Generála Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
710/RMČ/2007 k návrhu na uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o spolupráci v oblasti zajišťování úklidových prací č. 003/2004/STA ze dne 22. 12. 2004 Otevřít dokument
729/RMČ/2007 k pronájmu částí pozemků parc. č. 939/1 a 1014 v k. ú. Hostavice za účelem výstavby parkovacích stání Otevřít dokument
717/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, v domě č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
716/RMČ/2007 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
726/RMČ/2007 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1577 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
727/RMČ/2007 k návrhu na uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a panem Pavlem Neužilem, bytem Písečná 456/9, Praha 8 na prodej budovy č. p. 640 na pozemku parc. č. 830 o výměře 201m2 a pozemku parc. č. 830 o výměře 201m2 v ulici Konzumní, Praha 9 vše v k. ú. Hloubětín za dohodnutou kupní cenu 12 510 000 Kč Otevřít dokument
732/RMČ/2007 k odvolání ve věci rozhodnutí o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem pozemků parc. č. 125 a 130 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
714/RMČ/2007 k návrhu na úpravu odpisových plánů ZŠ a MŠ pro rok 2007 Otevřít dokument
704/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
718/RMČ/2007 ke zveřejnění záměrů na pronájem pozemků parc. č. 110 a části parc. č. 113 v lokalitě Za Rokytkou v k. ú. Kyje Otevřít dokument
731/RMČ/2007 k odvolání ve věci rozhodnutí o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem pozemků parc. č. 132, 133, 134/1, 134/2 a 2812/9 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
711/RMČ/2007 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 0010067018 mezi městskou částí Praha 14 a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. Otevřít dokument
740/RMČ/2007 k návrhu na změnu Územního plánu hl. m. Prahy pozemku parc. č. 2671/34, 2671/36, 2846/2, 2846/3 v k. ú. Kyje z funkční plochy zeleň městská a krajinná - ZMK na území nerušící výroby a služeb - VN s úpravou trasy vlečky - DZ Otevřít dokument
730/RMČ/2007 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc. č. 122 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
722/RMČ/2007 k poskytnutí příspěvku městské části Praha 14 na vybudování přečerpávací jímky splaškové kanalizace manželům Gotvaldovým, bytem Broumarská 241, Praha 9 Otevřít dokument
707/RMČ/2007 k návrhu na odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří byli pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za rok 2007 Otevřít dokument
713/RMČ/2007 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 Otevřít dokument
737/RMČ/2007 ke studii revitalizace parteru veřejného prostranství -jižní část od ul. Poděbradské, Hloubětín Otevřít dokument
709/RMČ/2007 k návrhu na zadání výzvy k podlimitní veřejné zakázce Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách na území m. č. Praha 14, která bude realizována ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
738/RMČ/2007 k návrhu na změnu Územního plánu hl. m. Prahy v oblasti Čihadel pozemku parc. č. 201/1, 201/2 a 201/12 v k. ú. Černý Most z funkční plochy veřejného vybavení - VV na území čistě obytné - OB/F a OB/C Otevřít dokument
735/RMČ/2007 k odvolání ve věci rozhodnutí o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem pozemku parc. č. 121 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
706/RMČ/2007 k návrhu na zřízení pracovního místa v Odboru interního auditu na dobu určitou Otevřít dokument
739/RMČ/2007 k návrhu na změnu Územního plánu hl. m. Prahy pozemku parc.č. 2567/1, 2567/2, 2570 v k. ú. Kyje z funkční plochy zahrádky a zahrádkové osady - PZO na území všeobecně obytné - OV a před rokem 2010 Otevřít dokument
721/RMČ/2007 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2119, k. ú. Kyje Otevřít dokument