Samospráva ÚMČ Praha 14

29

Číslo Jednání Soubor
51/RMČ/2016 k návrhu odpovědi na námitku proti zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Poskytování právních služeb Otevřít dokument
52/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
53/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
54/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
55/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
56/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1135, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
57/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
58/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
59/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
60/RMČ/2016 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu dle § 2288, odstavec 1), písmeno a) zákona Občanský zákoník Otevřít dokument
61/RMČ/2016 k návrhu na uplatnění inflace nájemného v bytech pro rok 2016 Otevřít dokument
62/RMČ/2016 k návrhu na zrušení záměru na změnu nájemce a uzavření nájemní smlouvy s nástupnickou společností Ability Gastro s.r.o. na užívání prostor sloužící k podnikání v objektu č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9 a části venkovní terasy na části pozemku parc. č. 45/1 a části pozemku parc. č. 2717/3 v k. ú. Kyje a na změnu doby nájmu pro část venkovní terasy Otevřít dokument
63/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 do podnájmu v č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
64/RMČ/2016 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
65/RMČ/2016 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
66/RMČ/2016 k návrhu na účast zástupkyně starosty na akci Strategické a projektové řízení v podmínkách výkonu MA21 - workshop Opava Otevřít dokument
67/RMČ/2016 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2015 Otevřít dokument
68/RMČ/2016 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
69/RMČ/2016 k návrhu na jmenování člena komise územního rozvoje a životního prostředí Otevřít dokument
70/RMČ/2016 vyjádření MČ Praha 14 ke zveřejněnému návrhu koncepce Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013-2033 (aktualizace 2014) včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví Otevřít dokument
71/RMČ/2016 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
72/RMČ/2016 ke schválení dlouhodobého pronájmu prostor v Mateřské škole, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 967 Otevřít dokument
73/RMČ/2016 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
74/RMČ/2016 k návrhu na souhlas s navýšením kapacity základní školy a školní družiny od školního roku 2016/2017 v Základní škole, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
75/RMČ/2016 k návrhu na pověření pí Lenky Burianové, zástupkyně ředitelky Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 (dále jen MŠ) řízením MŠ v plném rozsahu, do doby jmenování nové ředitelky MŠ na základě konkurzního řízení Otevřít dokument
76/RMČ/2016 k návrhu na stanovení platu pí Lence Burianové, pověřené vedením Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 do doby jmenování nové ředitelky Otevřít dokument
77/RMČ/2016 k návrhu na poskytnutí odměny k životnímu jubileu Mgr. Jaroslavu Šupkovi, řediteli Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Otevřít dokument
78/RMČ/2016 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - drogistické zboží od firmy Hagleitner Hygiene Česko s.r.o. poskytnutého Mateřské škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 Otevřít dokument
79/RMČ/2016 k návrhu na vyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2016 Otevřít dokument
80/RMČ/2016 na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny Otevřít dokument
81/RMČ/2016 k vyhodnocení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka zámečnických prvků včetně montáže pro MŠ a ZŠ MČ Praha 14 Otevřít dokument
82/RMČ/2016 k uzavření dohody k ukončení nájemní smlouvy čj. 2001/OSM/0074 na pronájem části pozemku parc. č. 2773/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
83/RMČ/2016 k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1695/8, k. ú. Kyje Otevřít dokument
84/RMČ/2016 k výsledkům průzkumu veřejného mínění k případnému zavedení zón placeného stání Otevřít dokument