Samospráva ÚMČ Praha 14

29

Číslo Jednání Soubor
742/RMČ/2007 k ukončení funkce člena kultury a aktivit volného času p. Jaroslava Báči, člena Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
748/RMČ/2007 k vznesenému nároku společnosti APION, s. r. o. dle dílčího předávacího protokolu č. 58 ze dne 22. 2. 2007 týkající se stavebně - montážního díla - rekonstrukce prostor lékárny v č. p. 902, Generála Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
753/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelů do pozemků parc. č. 2378, 2574/14, 2574/21, 2574/40, 2793, 2799 a 2800, k. ú. Kyje, se spol. PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
741/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
751/RMČ/2007 ke zveřejnění záměru a uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 171/1 a parc. č. 172 (resp.172/1) v k. ú. Kyje Otevřít dokument
754/RMČ/2007 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem části pozemků parc. č. 1695/1 a 2766 a části pozemku parc. č. 2886/1 o výměře 170 m2 v k. ú. Kyje a uzavření dodatku NS na pronájem části pozemku parc. č. 2886/1 spol. Hampshire Nový Hrádek, s. r. o. Otevřít dokument
749/RMČ/2007 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 1.039 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Kardašovská č. p. 773, Praha 9 Otevřít dokument
744/RMČ/2007 k návrhu na souhlas se změnou ve využití prostředků u projektů předložených Sdružením na pomoc dětem s handicapy, které byly podpořeny městskou částí Praha 14 v rámci grantového řízení roku 2007 Otevřít dokument
755/RMČ/2007 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výstavbě nových bytových jednotek formou střešní nástavby na bytovém domě č. p. 1087-1090, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
752/RMČ/2007 k návrhu na souhlas k uzavření smlouvy na pronájem nebytového prostoru MŠ Gen. Janouška 1005, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
757/RMČ/2007 k vyjádření městské části Praha 14 k výjimečně přípustnému funkčnímu využití - vestavbě malého dočasného zařízení do stávající skladové haly areálu společnosti SIKO KOUPELNY, a. s. ul. Skorkovská Otevřít dokument
747/RMČ/2007 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a příspěvkovou organizací KVIZ Praha 14 k provozování Centra vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 příspěvkovou organizací KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
743/RMČ/2007 24. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2007 Otevřít dokument
756/RMČ/2007 k návrhu na revokaci usnesení č. 698/RMČ/2007 - výpověď nájemních smluv na pronájem pozemků v ulici Borská v k. ú. Kyje Otevřít dokument
750/RMČ/2007 k odvolání ve věci rozhodnutí o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem pozemku parc. č. 102 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
745/RMČ/2007 k návrhu na uzavření dodatků o dodání modulu Správní úřad a zabezpečení technické podpory k jeho využívání Otevřít dokument
746/RMČ/2007 k návrhu na poskytnutí finančního daru Středisku rané péče SPRP Praha Otevřít dokument