Samospráva ÚMČ Praha 14

3

Číslo Jednání Soubor
82/RMČ/2010 k jednacímu řádu komisí Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
86/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy k oplocené části pozemku parc. č. 45/1 o výměře 60 m2 , k. ú. Kyje Otevřít dokument
78/RMČ/2010 k návrhu na Organizační řád platný od 1. 1. 2011 Otevřít dokument
64/RMČ/2010 k návrhu na schválení odpovědi na petici - Žádost o privatizaci bytů v Kardašovské ulici č. p. 773, 774, 775, 776, Praha 9 ze dne 22. 11. 2010 Otevřít dokument
89/RMČ/2010 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru ve výši 1 Kč - lednice Zanussi Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
71/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
81/RMČ/2010 k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
85/RMČ/2010 k návrhu na schválení instrukce QI 63-01-02 V02R00 Provoz služebních vozidel Otevřít dokument
88/RMČ/2010 k informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé ZŠ a MŠ Otevřít dokument
79/RMČ/2010 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
73/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
77/RMČ/2010 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
66/RMČ/2010 k žádosti na vrácení jistiny - smluvní pokuty ve veřejné soutěži formou licitace na pronájem bytu městské části Praha 14 Otevřít dokument
90/RMČ/2010 k návrhu na odpis pohledávek za strávníky školní jídelny MŠ Zelenečská 500, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
83/RMČ/2010 k návrhu na uzavření pojistné smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. Otevřít dokument
70/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
74/RMČ/2010 k žádosti o přidělení bytu ze zvláště hodného zřetele Otevřít dokument
75/RMČ/2010 k návrhu na souhlas se snížením smluvního nájemného pro nájemce v nebytových prostorách objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
68/RMČ/2010 k návrhu na revokaci usnesení č. 1/RMČ/2010 ze dne 25. 11. 2010 Otevřít dokument
84/RMČ/2010 k návrhu na jmenování člena dozorčí rady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument
69/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
91/RMČ/2010 24. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
80/RMČ/2010 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
67/RMČ/2010 k žádosti na vrácení jistiny 10.000 Kč po odstoupení nájemce od smlouvy o převodu jednotky v ulici Kardašovská č. p. 668, Praha 9 Otevřít dokument
72/RMČ/2010 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
87/RMČ/2010 k návrhu na stanovisko obce k záměru zřídit soukromou základní školu na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
76/RMČ/2010 Koncepce kvality městské části Praha 14 Otevřít dokument
65/RMČ/2010 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace na odkup bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 625, Kardašovská ul., Praha 9 do osobního vlastnictví Otevřít dokument