Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

3

ČÍslo Jednání Soubor
722/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace zaměstnanců SP Černý Most, s. r. o. prodloužením podnájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
723/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace zaměstnanců SP Černý Most, s. r. o. prodloužením podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
724/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
725/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
726/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 5 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
727/RMČ/2018 k informaci o provedení kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku zdravotnictví dokument
728/RMČ/2018 k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců městské části Praha 14 na rok 2019 dokument
729/RMČ/2018 k výstupům projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/.0/16_034/0003012, financovaného z prostředků OP Zaměstnanost dokument
730/RMČ/2018 k novému vydání směrnice QS 42 - 06 Projektové řízení dokument
731/RMČ/2018 k návrhu na jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů dokument
732/RMČ/2018 k návrhu na ustanovení redakce a redakční rady časopisu Čtrnáctka dokument
733/RMČ/2018 k návrhu na jmenování členů a předsedů komisí Rady městské části Praha 14 dokument
734/RMČ/2018 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
735/RMČ/2018 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2018 dokument
736/RMČ/2018 k návrhu na 4. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2018 dokument
737/RMČ/2018 rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2019 dokument
738/RMČ/2018 ke zvýšení investičního příspěvku a příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 dokument
739/RMČ/2018 k návrhu na úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 na rok 2018 dokument
740/RMČ/2018 k návrhu na 25. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 dokument
741/RMČ/2018 k návrhu na souhlas k přijetí peněžitého daru pro účely výstavby altánku na zahradě MŠ Paculova 1115/12, Černý Most dokument
742/RMČ/2018 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - stavebnice pro děti dokument
743/RMČ/2018 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 dokument
744/RMČ/2018 k návrhu na schválení umístění nápojového a jídelního automatu v prostorách Gymnázia Chodovická 2250, Praha 9, sídlícího ve vypůjčených prostorách na adrese Vybíralova 964/8, Praha 9 dokument
745/RMČ/2018 k návrhu na změny a doplnění spádových oblastí m. č. Praha 14 z důvodu připravované změny obecně závazné vyhlášky č. 17/2017 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol dokument
746/RMČ/2018 k místní Agendě 21 dokument
747/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0622/2018/OI/1050 uzavřené k projektu Energetická renovace objektu MŠ Šebelova dokument
748/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0389/2018/OI/1050 na akci Zastávka BUS v ulici Nedokončená dokument
749/RMČ/2018 k akceptaci nabídky společnosti SP Černý Most, s.r.o., IČ 24249955, se sídlem Bratří Venclíků 1072/6, Praha 9, PSČ 198 21, na zajištění údržby izolační zeleně na pozemku parc. č. 2673, k. ú. Kyje dokument
750/RMČ/2018 k návrhu na vyhlášení dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 pro rok 2019 dokument
751/RMČ/2018 k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2019 v oblasti příspěvek na zajištění služby dokument
752/RMČ/2018 k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na roky 2019 - 2020 v oblasti 1 - sociální a návazné služby dokument
753/RMČ/2018 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, neziskové organizaci Jahoda, z.ú. a neziskové organizaci Neposeda, z.ú. dokument
754/RMČ/2018 k návrhu na uzavření dodatku č. 31 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území MČ Praha 14 dokument
755/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o zajištění ubytování, stravování a konferenčních místností se společností Žďárský hotel Jehla s.r.o., IČ 06935753, se sídlem Kovářova 214/4, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, z důvodu vzdělávání pěstounů dokument
756/RMČ/2018 k uzavření nové nájemní smlouvy na pozemek zastavěný prodejním stánkem na Cíglerově ulici dokument
757/RMČ/2018 k návrhu na schválení změny stanov ze dne 31. 3. 2015 společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. IČ: 25622684, Praha 9 - Hloubětín, Metujská 907, PSČ 198 00 a schválení úplného znění nových stanov dokument